جواب رد قزاقستان به فوتسال ايران، بعد از اوكراين

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

آذرمــاه ‪۱ 3 ۹ 5‬ بــود كــه خبر دور زدن كميته فوتسال توســط اوكراينيها رسانهاي شد و اين تيم درجه دو اروپايي در حالي كه وعده برگزاري بازي دوستانه با ايران را داده بــود، در دقيقه نود اعالم كرد تنها با تيم ملــي اميد خود به ايران ميآيــد. بــه دنبــال اين اتفــاق عباس ترابيــان در مصاحبــهاي اعالم كرد جاي نگراني نيســت و مذاكرات شخصي خود را با قزاقســتان آغاز كرده اســت تا تيم ملي شــهريور ‪۱ 3 ۹ 6‬و قبل از مسابقات داخل سالن آسيا به مصاف اين تيم برود. قزاقســتان اخيرا خود را بهعنوان يكي از مدعيان اصلي فوتسال اروپا معرفي كرده و كميتــه فوتســال و بخصــوص عباس ترابيان در ۹ مــاه اخير مانور زيادي روي بازي دوســتانه ايران و ايــن تيم داد اما امروز مشــخص شــد قزاقها پاسخ رد به ايران دادهاند. اينطور كه شــنيده ميشود كادرفني تيم ملي كه حساب ويژهاي روي ايــن بازي كرده بود، از لغو آن به ســتوه آمده و خود بــراي انتخاب جايگزين اين بازي، شــخصاً با چهار كشور وارد مذاكره شده است. گرجســتان، روسيه، اوكراين و آذربايجان چهار كشــوري هســتند كه مدنظر ناظم الشريعه قرار دارند. همچنين يكي از گزينههاي كادرفني تيم ملي سفر به روسيه و بازي با تيمهاي باشگاهي اين كشور است. ناظم الشــريعه كه به خاطر اهميت مســابقات پيش رو فشــار زيادي به بازيكنانش آورده بــود و با برنامههاي خود تيمهاي ليگ را تحت فشار گذاشته بــود، برگزار نشــدن بــازي تداركاتي را لطمــه بزرگي بــه تيمــش ميداند و به همين خاطر خودش آســتين باال زده تا به فكر حريفــي تداركاتي براي تيم اميد باشــد. حساسيتهاي ناظم الشريعه براي بازيهاي داخل سالن آسيا البته در همين مدت واكنشهايي را هم در پي داشــته و خيليهــا معتقدند كه او ميتوانســت به خاطر بازيهايي با اين سطح، نظم ليگ و بازيكنان را به هم نريزد!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.