كشاورز: خارجيها به دنبال بازيكن و مربي ايراني هستند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

درست است كه فوتسال در ايران مثل خيلي از رشــتههاي ورزشي ديگر زير سايه فوتبال قرار گرفته اما بازيكنان توانمندي كه در فوتسال فعاليت ميكنند، حاال نظر خيلي از كشورهاي خارجي را به خود جلب كردهاند و هر از گاهي شــاهد پيشنهاد اين تيمهاي خارجي به بازيكنان فوتســال هستيم؛ جدا از اينكــه همين حاال هــم بازيكنان ايراني مثل حســين طيبی در تيمهــاي خارجي فعال هســتند و پرچم ايران را در كشورهاي ديگر باال بردهاند. در پايان بازي گيتيپسند با ويتنام در جام باشــگاههاي آســيا، محمد كشــاورز كه با افتخار پيراهنش را با حسين طيبي تعويض كرده در اين رابطه ميگويد: « واقعا باعث افتخار است كه طيبي قراردادش را با غيرت تمديــد كرد تا همچنان در يكي از بهترين تيمهاي فوتســال باشگاهي جهان بازي كند». او درباره حضور پررنگ ايرانيها در مســابقات جام باشــگاههاي آسيا تأكيد ميكند : « باعث افتخار فوتسال ايران است كه تيمهاي خارجي دنبال بازيكن و مربي ايراني هســتند. انصافا ايرانيها در همين مسابقات جزو مهرههــاي تأثيرگذار تيمشــان بودند. حضور اين تعداد ايراني در تيمهاي آسيايي بهعنوان مربي و بازيكــن واقعا باعث افتخار همه ما است ».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.