محمودي: جوسازيهاي باشگاه خيبر تأسفآور بود

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مديرعامل پيشين باشگاه آلومينيوم، استقالل كميته اخالق در خصوص رأي ديدار آلومينيوم اراك و فجر شــهيد سپاسي را قابل تقدير دانست. علي اكبر محمودي ميگويد: «هنوز چيزي بهصورت رسمي به ما ابالغ نشده اما با اخباري كه در رسانهها ديديم، كميته اخالق فدراسيون فوتبال با اعالم رأي قاطع خود نشان داد كه كامًال مستقل، مستند و با تكيه بر عدالت و حقيقت در خصوص مســائل اينچنيني تصميم ميگيرد كه اين موضوع جاي تقدير دارد. بنده به نمايندگي از مردم بزرگ اراك از دقت نظر اين عزيزان به ويژه آقاي تورك تشكر ميكنم. متأسفانه در چند ماه اخير باشگاه آلومينيوم اراك، مهدي پاشــازاده و مردم خونگرم اراك آماج حمالت ناجوانمردانه و يكطرفه تيم فوتبال خيبر خرم آباد و مســووالن ارشد اين تيم قرار گرفتند اما امروز با روشن شدن حقيقت، اين افراد بايد پاسخگوي رفتار خود باشند. همانطور كه قبًال اعالم كرده بودم حق شكايت از تيم خيبر به دليل اتهامزني و توهين را براي خود محفوظ دانســته و آن را اجرايي خواهيــم كرد». او با انتقاد از داود حقدوســت سرمربي فصل پيش خيبر خرمآباد اينطور ميگويد: «داود حقدوســت بايد اين را بداند كه براي ماندن ســر كار خود نبايد همه چيز از جمله اخالق را زير پا گذاشــت و به هر راهي متوسل شد. با اين وجود مردم اراك آدمهاي ميهمان نوازي هســتند و اگر حقدوســت قول بدهد كه ديگر بياخالقي نكند ما ميتوانيم از وي در قســمتهاي مختلف صنعتي كارخانه آلومينيوم استفاده كنيم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.