حداقل ششمي جدول

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

به نظر ميرسد كه مسووالن باشگاه گســترش فوالد تبريــز از عملكرد خط دفاعي شان راضي نيســتند. آنها 5 گل در دو بــازي اخيــر از ناحيه دفاع مياني دريافت كردهاند. البته ميانگين سني تيم گسترش فوالد به طرز قابل توجهي پايين آمده و همين امر باعث شده تا هفتههاي اول كمي دچار مشــكل شوند. البته لوكا به همان انــدازه كه نگران دريافت هفت گل در دو مســابقه اســت بايــد نگران عملكرد ضعيف خط حملهاش هم باشد. شاگردان او در طول 80۱دقيقه فقط يك گل زدهاند. شايد بهتر باشد او هم نگران خط دفاعي و هم خط حملهاش باشد. به هرحال تيمي كه به ادعاي مديرعاملش حداقل جايگاه ششــمي جــدول را در پايان فصل هدفگذاري كرده بايد خيلي بهتر از اين نتيجه بگيرد. اين درست كه نبايــد به جدول رده بندي فعلي توجهي كــرد اما اين را هم نبايــد فراموش كرد كه امتيــاز همين بازيها اســت كه از دســت دادنش در پايان فصل مشكالت بســياري را به وجود ميآورد. البته بايد ديد خريدهاي بوناچيچ براي گســترش در هفتههــاي آينــده چــه عملكردي خواهند داشــت و پس از آن دربارهشان اظهارنظــر دقيقتري كرد امــا آنچه در حال حاضر مشــخص است اينكه آنها تا امروز نتوانستند كارنامه خوبي را از خود به جا بگذارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.