نفس راحت فوالد از هفته چهارم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

فوالد خوزستان در شروع ليگ برتر با سونامي مصدومان روبهرو شد و بسياري از بازيكنــان خود را براي حضور در ليگ برتر از دست داد. پيمان شيرزادي، امير زليكاني و سينا مريدي قبل از شروع فصل و رحيم زهيــوي و ايوب والي در بــازي اول مقابل پرسپوليس مصدوم شــدند. دكتر نوروزي پزشــك تيم در اين بــاره ميگويد«:امير زليكاني، ســينا مريــدي و رحيم زهيوي مرحله مصدوميت را پشت سر گذاشتند و وارد فاز بدنسازي شدند . اگر اين بازيكنان در بدنسازي مشكلي نداشته باشند در صورت نياز كادرفني در بازي مقابل ســياهجامگان ميتوانند بازي كنند». اما به گفته پزشــك تيــم كاپيتان فوالد ايوب والي به طور قطع در ايــن بازي غايب اســت اما بــه بازي با گسترش فوالد ميرســد. پيمان شيرزادي هم تمرينهای بدنسازي را آغاز كرده است. او هم شــرايطش رو به بهبود اســت اما به احتمال فــراوان اين بازيكــن هم از هفته چهارم به ميادين باز ميگردد. بدين ترتيب فوالد خوزســتان اگر دچار مشكل تازهاي نشود از زير سايه سنگين مصدوميتها در هفته چهارم خارج ميشود. فوالد هفته اول با دو گل در تهران مغلوب پرسپوليس شد و در هفته دوم هم نتوانســت نفت تهران را در اهواز شكست دهد. البته نبايد فراموش كرد كه از اين تيم بازيكناني مثل ساســان انصاري، بختيار رحماني، اسماعيل شريفات و ... جدا شدهاند .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.