دو تيم تبريزي در انتهاي جدول نميمانند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

دو تيم تبريزي تراكتورســازي و گســترش فوالد بــدون امتياز و با تفاضل گلهــاي منفي 2 و منفي 6 در انتهــاي جدول قرار دارند. اگرچه صعود آنها از جايگاه فعلي شــان در پايان هفته ســوم تا حدودي سخت به نظر ميرســد اما ايــن دو تيم با توجــه به تواناييها و پتانســيلي كه دارند بدون شك وضعيت شان را در جدول بهبود ميبخشند. يحيــي گل محمــدي با اينكه ميدانســت در فصل نقل و انتقاالت نميتواند بازيكن جذب كند تعدادي از نفرات اصلياش را هم از دست داد با ايــن حال در هر دو بــازي مقابل اســتقالل خوزســتان و پرسپوليس فوتبالــي را ارائه داد كه مســتحق شكســت نبود و شــايد در بدبينانه ترين حالت ممكن ميتوانست با دو امتياز از اين دو بازي خارج شود. اگر تراكتورســازي همين روند را ادامه دهد خروج از شــرايط فعلي خيلي هم برايش سخت نيست اما گسترش فوالد تبريز نسبت به فصل قبل چند بازيكن اصلياش را از دســت داد. يا بهتر بگوييم آنهــا با فراز كمالوند به صنعت نفت آبادان رفتند. بــه همين دليل لــوكا بوناچيچ بــراي هماهنگي الزم ميــان نفرات اصلــي و ذخيــرهاش نياز بــه زمان دارد. او اگر بتواند نوار شكستهايش را حتي با يك تســاوي قطع كند به لحاظ رواني كمك زيادي به تيمش كرده است .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.