جواب منفي منوچهري به صباي قم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

امين منوچهري مهاجم ســابق استقالل كه فصل قبل در تيم بادران تهران حضور داشــت و طي دو ماه گذشته هم در تمرينهای نفت تهران حاضر شــده بود حاال از تيم ليگ يكي صباي قم پيشنهاد دارد اما او خبري مبني بر پيوستنش به صباي قم را تكذيــب ميكند. «برايم عجيب بود كه اين خبر را شنيدم، از باشگاه صباي قم با من تماس گرفتند و من هم جواب منفي دادم و گفتم قصد ندارم در ليگ يك بازي كنم، نميدانم وقتي گفتم قصد نــدارم در اين تيم بازي كنم چرا اين خبر را منتشــر كردهاند. منتظر ليگ برتر هستم چون 2 تا پيشــنهاد دارم. بايد ديد در ادامه چه اتفاقي برايم ميافتد، اگر ليگ برتر نشود به ليگ شرق آسيا ميروم چون پيشنهاد دارم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.