دستنشان: تيم من از تيم مايليكهن جوانتر است

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

نادر دست نشــان ســرمربي تيم فوتبال ملوان مدعي است كه تيمش از زمان حضور مايليكهن جوانتر شــده اســت: «ضمن تشــكر و تقدير از مايليكهن كه فصل گذشــته زحمت زيادي كشــيد، به نظرم تلفيق جواني و تجربه ميتواند شــرايط تيم را بهتر كند. ملوان نســبت به فصل گذشــته جوانتر شده است و به جز سه چهار بازيكن با تجربه بيشتر بازيكنان ما زير 23 سال هستند و ‪۱ 7‬بازيكن ســرباز داريم. بازيكنان با تجربه ليگ يكي را جذب كرديم. بخصوص پژمان نوري كه بازيكن با تجربهاي اســت». با اينكه هفته اول بازيها هم برگزار شده اما او همچنان درباره نخواستن مازيار زارع پاســخگو است: «مازيار بازيكن دوست داشــتني است و ارتباط خوبي هم با او داريم. اعتقادم براي كار گروهي اين اســت كه يك فرمانده در تيم داشته باشيم. هم زارع و هم نوري بازيكنان خوبي هستند. شخصيت مازيار باالست و به خودم اجازه نميدهم او را نيمكتنشين كنم، نبايد يك كشتي دو ناخدا داشــته باشــد. يكي از اين دو بايد در زمين قرار ميگرفــت. البته از مازيار خواستم كه بهعنوان مربي به ملوان بيايد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.