حسيني بازيكن صبا يا اكسين؟

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ســيدمهدي حســيني بازيكن صبا چند هفته پيش با عقد قراردادي به اكسين پيوست و رضايتنامه امضا شده او توسط كشوريفرد مديرعامل صباي قم نيز صادر شــد. با اين حال حســيني از حضور در تمرينهای اكسين سر باز زده و دوباره به صباي قم پيوست. به همين دليل باشگاه اكسين شكايتي از اين بازيكن بــه كميته انضباطي ارائه كرده و از طرفي كارت بازي او براي صبا صادر شده است. طبق قانون بازيكن با دو قرارداد، شش ماه تا يك سال محروم ميشــود. حال بايد ديد چه سرنوشتي براي دو باشگاه و اين بازيكن رقم خواهد خورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.