سپاهان، ذوب، پيكان و گسترش در ليگ قهرمانان؟

شمارش معكوس براي حذف استقالل، پرسپولیس، تراكتور و نفت

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

اگر همینطور دســت روي دســت بگذارند كنفدراسیون فوتبال آســیا به فدراســیون فوتبال ایران اعالم خواهد كرد تیمهایي را براي حضور در رقابتهاي آســیایي معرفي كند كه بدهي نداشــته باشــند و آنگاه فدراســیون فوتبال ایران هم مجبور است نگاهــي به جدول ردهبندي بینــدازد و وضعیت مالي تیمهایي كه فصــل پیش پایینتر از بدهکاران قرار گرفتند را بررســي كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.