سلطانيفر: به فکر حضور آبرومندانه در جام جهاني و بازيهاي آسيايي هستيم

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

مســعود ســلطانيفر وزيــر ورزش و جوانان در باره اصالح امور ورزش كشــور اينطور حرف ميزنــد: «خدمت كردن در دولتي كــه برخاســته از راي قاطع مردم در يك انتخابات حماســي است، افتخاري بزرگ محسوب ميشــود. اينكه انسان در موضع خدمتگزاري و باب الحوائجي مردم قرار ميگيرد توفيق بزرگ و ارزشــمندي است و اميدوارم در اين راه سربلند باشيم.

همانطور كه در اين هشت ماه گذشته توفيق داشــتيم در محورهاي مختلف در جهت اصــالح امور قدمهايــي را برداريم، انشــاءا... بتوانيم در چهار سال آينده نيز گرههاي مختلف ورزش كشــور را با كمك همــه همــكاران وزارت، همچنين اعضاي محترم دولت، نمايندگان مجلس شــوراي اسالمي، رسانههاي مختلف، پيشكسوتان، قهرمانــان و همه دلســوزان عرصه ورزش باز كنيم.» وزير ورزش و جوانان با اشــاره به اينكــه در حال حاضر ثبــات و آرامش خوبــي در عرصه ورزش كشــور به وجود آمده اســت، ميگويد: «تعامل و كار ما بر اســاس ضوابط و مسائل قانوني است و باور من اين است كه با استفاده از ظرفيت همه دلسوزان و دســت اندركاران ورزش كشور در همه وزارتخانهها و دستگاههاي دولتي، ميتوان از امكانات موجود اســتفاده بهينه كــرد و ضريب بهره وري را بــاال برد. بايد در عرصه ورزش همگاني، گشايش بيشتري را بــراي حضور همه مــردم فراهم كنيم و همچنين در عرصه ورزش قهرماني بتوانيم دســتاوردهاي دولت يازدهــم را در دولت دوازدهم توسعه دهيم. »

سلطاني فر اشــارهاي به ورزش بانوان دارد: «در بخــش ورزش بانــوان بايــد در همــه ابعاد چــه در بخش حضــور بانوان در ســمتهاي مديريتــي چــه در بخش حضــور بانــوان در مســابقات بينالمللي قدمهاي اساســيتر و بيشــتري برداريم. توســعه ورزش روســتايي و عشــايري و همچنين ورزش جانبازان و معلوالن مورد تاكيد است.»

وزيــر ورزش و جوانــان دربــاره برنامههايــش، اينطــور توضيــح ميدهد: «برنامههاي مفصلي را به مجلس شــوراي اســالمي ارايه كرديم و اميدوارم در تعامل با نماينــدگان مجلس به يــك چارچوب مناســب براي پيشــرفت و توسعه ورزش كشــور، ســالمت جامعــه و افزايش غرور ملي برســيم. با بسيج امكانات و پشتيباني مناســب، ميتوانيم حضــور آبرومندي در جام جهاني فوتبال داشته باشيم. از االن در حال برنامهريزي بــراي حضور آبرومند در بازيهاي آسيايي 81۰۲ و المپيك ۰۲۰۲ هستيم و اميدواريم به گونهاي برنامهريزي شــود كه در المپيك عالوه بر 4 رشــتهاي كه تاكنــون در آن صاحب مدال شــديم بتوانيم در ۲ الي 3 رشــته ديگر هم مدال بگيريم چرا كه معتقديم ظرفيت آن وجود دارد. به اميــد خدا در المپيك ۰۲۰۲، هم تعداد مدالها و هم رشتههاي مدال آور ما افزايش خواهند داشت.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.