زنجيرهاي از اقدامات غيراصولي

Iran Varzeshi - - صفحه اول - وصال روحانی ‪Vesal Rohani‬

در حالی كــه بحث شــركت ندادن سرخابیهای پايتخت در فصل بعدی ليگ قهرمانان آســيا به ســبب ديون گسترده نپرداختــه آنها هر روز جدیتر میشــود، فدراســيون فوتبال ايران با تســهيل امر شــركت تيمهای مقــروض در ليگ برتر و «ليــگ يــك» عمــال از حاكم شــدن قانونمداری بر اين ورزش ممانعت میورزد.

البتــه نيت فدراســيون خيــر و در راستای متوقف نشــدن فعاليتها و ادامه حركت چرخه فوتبال است اما وقتی امثال نفت تهــران با اقيانــوس بدهكاریهايش در ليــگ برتر و راهآهن تهــران با دريای ديــوناش در «ليــگ يــك» بــه ميدان میآيند، اين طرز تلقی ايجاد میشود كه فدراسيون و سازمان ليگ اصل استمرار در اجرای مســابقات را الزامیتر از هر چيزی میدانند و میخواهند به تقويم كاریشان لطمــهای وارد نشــود و در كارها وقفهای پديــد نيايد اما حاصل كار و آنچه به جای میماند، گريز از قانون و اســتحكام اصل حضور به هر قيمتی است.

حضوری كه به ســبب بازگذاشــتن پای تيمهای مقروض به ليگهای كشــور از جهاتــی بدآمــوز اســت و در هر حال از بســط قانونمــداری در فوتبال كشــور جلوگيــری كــرده و مقروضها را صاحب اين باور میكند كه حتــی اگر ميلياردها تومان بدهكار باشند، راهی برای دور زدن قانون وجــود دارد و میتوان با هر ميزان كاستی و كمبود پای در صحنه گذاشت و در مسابقات شركت كرد.

انــواع احتمــاالت و گزينههــا برای زمان كنار گذاشــتن احتمالی پرسپوليس و اســتقالل از فصل آينده ليگ قهرمانان آسيا مطرح شده است و حتی نام تيمهايی كه جــای آنان را خواهنــد گرفت نيز كم و بيش مشخص شده اســت و نمیدانيم اين را كار تشــكيالتی قوی(!) بناميم (كه بــرای هرگونه جايگزينی آماده اســت) و يا محصول اين امر كــه پذيرفتهايم اصل مشــكل حل نشدنی اســت و كسی قادر نيســت تا مهلت مقرر توسط AFC برای صاف كــردن بدهیها (۹ شــهريور) اين پولهای نجومی را به طلبكاران خارجی (و البته داخلی) آنها پرداخت كند.

اين توقع كه يك بار ديگر فدراسيون فوتبال و وزارت ورزش پا وســط بگذارند و بــه مــدد بودجه های دولــت، اقدامات نسنجيده برخی مديران پيشين سرخابیها در انعقاد قراردادهای غير اصولی، جبران و مجوز شــركت مجدد آنها در صحنههای آسيايی صادر شــود، انتظاری غيراصولی و بيش از حد اســت و همــه اينها تبديل به زنجيرهای از اشــتباهات كمرشــكن و رفتارهــای غيراصولی در فوتبال ما شــده است. وقتی اصول را فدای مصلحت كنيم و برای ادامه برگزاری مسابقات ليگ چشم بــه خطاهای مالی و لغزشهــای مالياتی مكرر باشــگاههای خود میبنديم و برای دههــا اخطار »AFC« و فيفــا در زمينه پاك كردن هرچه ســريعتر حســابهای مالی باشــگاههای خود وقتی نمیگذاريم بايد هم در شــرايط نامســاعد فعلی قرار گيريم. وضعيتی كه در آن پرطرفدارترين باشــگاههای ما حتی پس از كسب مجوز «فنی» (نتيجهای) شــركت در مسابقات ليــگ آســيا، به ســبب ايــرادات عظيم تشكيالتی و لغزشهای غيرقابل محاسبه مالی پشــت ديوار بلند قوانين بينالمللی متوقف شــوند و كل فوتبال ما دچار تنزل درجــه و كاهش اعتبــار بينالمللی خود شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.