آسيايي شدن سپاهان هنوز فرضيه است

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

پاسخ طاهری به بازيکنان: ورودی و هزینه پرسپوليس همخوانی ندارد انتقال قرضی از دينامو زاگرب كریمي براي بازي كردن جدا ميشود دلخوری از انتصابهای باشگاه استقالل حذف توفيقي شرط قریب؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.