تعيين تکليف حق پخش تا بيستم شهريور

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

دومين نشســت ويژه مجلس شوراي اســالمي با حضور مسووالن وزارت ورزش و جوانان، فدراســيون فوتبال و ســازمان صدا و سيما ديروز با محوريت بررسي مساله حق پخش تلويزيوني مســابقات فوتبال به رياست نايب رييس مجلس در محل كميسيون فرهنگي برگزار شد. علي مطهري با اشاره به اينكه بر اساس قوانين موجود، براي پرداخت حق پخش تلويزيوني مسابقات فوتبال از سوي رســانه ملي به متوليان حوزه ورزش منعي وجود نــدارد و در جلســه بين مســووالن مربوطه تفاهم براي حل مســاله ايجاد شد، ميگويد: «مقرر شد جلســات كارگروه موجود ميان وزارت ورزش و جوانان و ســازمان صدا و سيما طبق بند پ ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توســعه در راستاي تعيين ساز و كار تقســيم درآمدهاي ناشــي از مسابقات ورزشي با حضور كارشناســان طرفين ادامه يابد.» نماينده مردم تهران، ري، شميرانات، اسالمشهر و پرديس در مجلس شوراي اســالمي با بيان اينكه مقرر شد تا در جلسات كارشناسي مذكور ميزان درآمد ساالنه آگهيهاي تبليغاتي تلويزيوني رسانه ملي و تبليغات داخلي ورزشــگاهها و نيز هزينههاي مربوطه محاسبه و مشــخص شــود، ميگويد: «بعد از انجام اين امر به فرمولي براي نحوه تقسيم اين درآمدها خواهيم رســيد كه اجراي آن نياز به امضاي توافقنامه با سازمان برنامه و بودجه دارد و تحقق آن نيز از طريق ســازمان برنامه و بودجه پيگيري خواهد شد.» نايب رييس مجلس شوراي اســالمي با اشاره به اينكه در جلسه امروز مقرر شد مساله حق پخش تلويزيوني مسابقات فوتبال تا ۰۲ شهريورماه تعيين تكليف و حل شود، ميگويد: «نتيجه جلســات كارگروه وزارت ورزش و جوانان و ســازمان صدا و سيما در نشســت ويژه آتي مجلس شوراي اسالمي مطرح و نهايي خواهد شد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.