اسامي بازيکنان اعزامي به چين اعالم شد

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

اردوي آمادهســازي تيم ملي فوتبال جوانان به منظور حضور در مسابقات چين كه با شــركت تيمهاي آمريكا، ژاپن و چين برگزار ميشــود، از روز ۹1 مرداد ماه در مركز ملي فوتبال ايران آغاز ميشــود. بر همين اســاس ليال وقاري، ســرمربي تيم ملي دختران جوان اســامي بازيكنان را به شــرح زير اعالم كرد: مليكا متولي طاهر، فاطمه گراييلي، زهرا خدابخشي (مازندران)، الهام عنافچه (خوزستان)، مريم ايزد پناه (كهگيلويه و بويراحمد)، زهرا خواجوي (همدان)، هاجر دباغي، گلنوش خسروي، زهرا غريب زاده، مينا نافعي، غزل ملكي، شيرين روحاني، مرضيه فيضي (اصفهان)، فاطمه شــبان قهرود (كاشــان)، ميترا محمدي، ثنا صادقي، ژينو رستمي(كرمانشاه)، سيده مريم موســوي، هانيه عليمرداني(چهارمحال و بختياري)، غزاله صالحيپور، محدثه گودآســيايي(البرز)، اسما نظري پاكدل (آذربايجان شــرقي)، زهره جاللي و فاطمه مخدومي(كردســتان)، ســيد فاطمه حسيني(خراســان رضوي)، هانيه خداپرستي، فاطمه قاســمي و فاطمه اميري (فــارس). اردوي فوق تا 3۲ مرداد ماه در مركز ملي فوتبال ايران برگزار خواهد شد. مسابقات چهارجانبه فوتبال جوانان بانوان به ميزباني چين در حالي از ۹1 تا 3۲ شــهريور ماه برگزار ميشــود كه تيمهاي ايران، آمريكا، چين و ژاپن براي حضور در اين مسابقات اعالم آمادگي كردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.