حذف توفيقي، شرط قريب؟

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

اگرچه قريب در مصاحبــه اخيرش هرگونه اختالفي را منكر شــده تا به نوعي آرامش استقالل را در آستانه بازي با تراكتورسازي فرا بگيرد اما حقيقت اين اســت كه قريب از برخي انتصابهای باشــگاه كه بدون مشاركت اعضاي هيات مديره انجام شــده به شدت دلخور است و يكي از عمده اعتراضهايش به همين مســوول نقل و انتقاالت استقالل اســت كه بدون در نظر گرفتن نظر او انجام شده اســت. قريب عزمش را جزم كرده تا يكسري اشكاالت ساختاري را در باشگاه اســتقالل اصالح كند. او به برخي موارد مالي در باشگاه هم معترض اســت و اين موضوع را به گوش ديگر اعضاي هيات مديره هم رســانده است. حتي از قول قريب گفتهاند كه باشگاه استقالل از شفافيت مالي الزم برخوردار نيســت. به هرحال همه اين ابهامها باعث دوري قريب از استقالل شده كه اين به سود آبيها نيســت و هرچه زودتر بايد نقطه اختالفها شناسايي تا قريب در امور مديريت باشگاه استقالل بيشتر مشاركت داشته باشد. به واقع اگر قريب با حضور توفيقي در تصميم گيريهاي كالن باشــگاه استقالل مخالف است بايد هرچه زودتر توفيقي از برخي ســمتها حذف شــود چرا كه اين شخص اساسا هيچ كارآيي براي اســتقالل ندارد اما قريب ميتواند منشا خدماتي باشد. حتي گفته ميشــود قريب ســخت به دنبال بازگرداندن علي فتحا...زاده به باشگاه اســتقالل است تا مديريت اين باشگاه در دســت فردي قرار بگيرد كه عالوه بر محبوبيت بيالن كاري بسيار مثبتي در باشگاه استقالل دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.