سلطانيفر: اميدوارم ديگر شاهد تکرار اين موارد نباشيم

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

وزيــر ورزش و جوانــان اقدام دو ورزشــكار ايرانی در رويارويي بــا تيمی از رژيم صهيونيســتي با پيراهن تيم پانيونيوس يونان را محكوم كرد. سلطاني فر وزير ورزش و جوانان در اين باره اظهار داشت: «اقدام اين دو ورزشكار تحت هر عنوان از نظر اينجانب محكوم اســت و از قهرمانان و ورزشــكاران كه الگوهاي نســل جوان محسوب ميشوند انتظار داريم كه در راســتاي آرمانهاي نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران، امام راحل و منويات مقام معظم رهبري در به رســميت نشناختن رژيم اشغالگر قدس و حمايت از مردم مظلوم فلسطين عمل نمايند. اميدوارم با تمهيداتي كه به عمل ميآيد ديگر شاهد تكرار چنين مواردي در ورزش كشور نباشيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.