كريمي براي بازي كردن جدا ميشود

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

علي كريمي، هافبك مليپوش تيم فوتبال دينامو زاگرب به زودي به صورت قرضي از تيمش در كرواســي يعني ديناموزاگرب جدا خواهد شد. كريمي كه به تازگي به تركيب اصلي تيم ملي رســيده و موفق شده همراه با سعيد عزتاللهي زوج تيم ملي در خط هافبك دفاعي را تشــكيل دهد، ميخواهد در ســال جام جهاني و به منظور باقي ماندن در تركيب تيم ملي، در تيمي حضور داشــته باشد كه بتواند در تركيب اصلي تيم فوق به ميدان رفته و براي تيم باشگاهياش بازي كند. اين در حالي اســت كه شايد اين فرصت به كريمي در ديناموزاگرب نرسد و بــه همين منظور اين بازيكن به زودي به صورت قرضي از تيم كروات جدا خواهد شد. كريمي از باشگاههاي بلژيكي، اتريشي و يوناني پيشنهاد دارد و به زودي اين بازيكن ايراني به يكي از تيمهاي باشگاهي در كشورهاي فوق اضافه خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.