جلسه فرشاد پيوس با مديران باشگاه سپيدرود

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

با تماس مديرعامل باشگاه سپيدرود، فرشــاد پيوس ديروز صبح به رشت سفركرد.سپيدوردكهبرایثبتقراردادهایاحتمالیجديدبايدبافرشادپيوس به توافق میرسيد، او را به جلسهای در رشت دعوت كرد. سپيدرود در ليگ دسته دومقراردادیرابافرشادپيوسمنعقدكردهبوداماطبقمعمولبیتعهدیهايی در قبال همين قرارداد صورت گرفت؛ تا جايی كه حتی وقتی پيوس سپيدرود را از دسته ۲ به ليگ آزادگان آورد با او تسويه حساب نشد. حوالی ظهر ديروز فرشاد پيوسباحضوردرهياتفوتبالگيالنحدود۰۶درصدازقراردادشرابخشيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.