قيمت كريم، مانع بزرگ جدايي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

طي‌روزهاي‌گذشته‌ خبرهاي‌متفاوتي‌در‌ باره‌كريم‌انصاري‌ فرد‌لژيونر‌خوب‌ كشورمان‌كه‌در‌تيم‌ المپياكوس‌يونان‌به‌ ميدان‌مي‌رود،‌وجود‌ داشت.‌برخي‌از‌اخبار‌ حكايت‌از‌اين‌داشت‌ كه‌او‌اوضاع‌خوبي‌در‌ اين‌تيم‌يوناني‌ندارد‌ و‌نيمكت‌نشيني‌كريم‌ در‌سال‌جام‌جهاني،‌ حسابي‌او‌را‌كالفه‌ كرده‌و‌از‌طرف‌ديگر‌ با‌توجه‌به‌شرايطي‌كه‌ در‌المپياكوس‌وجود‌ دارد،‌او‌شانسي‌براي‌ حضور‌در‌تركيب‌ تيمش‌نخواهد‌داشت.

ايــن اخبــار به شــدت طــي روزهاي گذشــته تكرار شــد تا جايي كه در يكي دو روز اخيــر برخي از رســانههاي يوناني خبر جدي جدايي او را منتشــر كردند. حتي كار به جايي رسيد كه ســايت اليو اسپورت در گزارشي نوشت: «كريم انصاريفرد ديگر در برنامههاي ســرمربي تيم فوتبال المپياكوس جايي نــدارد و به همين دليل اين باشــگاه يوناني آماده دريافت پيشــنهاد براي فروش مهاجم ايرانياش اســت. اين نشريه با اعالم اينكه ســرمربي المپياكوس، بسنيك هاسي ديگر روي انصاري فرد حســاب نميكند، از بازگشت احتمالي او به پانيونيوس خبر داده است.

از قرار معلوم باشــگاه المپياكوس قصد دارد به جاي استفاده از انصاري فرد، اورزيچ يوريويچ، مهاجم تيم فوتبال پارتيزان بلگراد صربستان را به خدمت بگيرد. انتظار ميرود ظــرف چند روز آينده نماينــدگان يك تيم خارجي به دفتر باشــگاه المپياكوس مراجعه كنند تا براي خريد مهاجم 27 ساله اين تيم وارد مذاكره شوند اما خود او ترجيح ميدهد كه به پانيونيوس برگردد.»

اين تنها گــزارش روزهاي اخير درباره جدايي انصاري فرد نبوده و نيســت چرا كه چند سايت ديگر و حتي راديو يونان در اين خصوص گزارشي منتشر كردند و در حقيقت همگي آنها دال براين داشت كه اين مهاجم مليپوش كشورمان خيلي زود المپياكوس را ترك خواهد كرد.

بــا وجود ايــن، توجه به برخــي موارد درباره انصاري فرد موضوع را كمي پيچيدهتر ميكند، اينكه انصاري فرد در گذشته نيز در فوتبال يونان چنين شرايطي را درك كرده و براي رسيدن به موفقيت و حضور در تركيب اصلي تيمش جنگيده است.

او پيــش از اين در تيــم پانيونيوس كه اكنون يكي از بازيكنان محبوب هواداران اين تيم به شمار ميرود، شرايطي مشابه آنچه را كه اكنــون در المپياكوس دارد، تجربه كرده است و براي رسيدن به تركيب اصلي اين تيم و تبديل شــدن به يك بازيكن موثر جنگيده است، او به خوبي ميداند كه چطور راه خود را براي حضور در تركيب المپياكوس باز كند.

از طرف ديگر كريم انصاري فرد برعكس ديگر تيم يوناني، با المپياكوس قرارداد ســه ســاله و نيمــه دارد و به نظر ميرســد هم انصاري فــرد و هم مســووالن المپياكوس برنامه طوالني مــدت براي او دارند و به اين راحتي او را از دست نخواهند داد.

اين زمانــي اهميت پيــدا ميكند كه مســووالن المپياكوس در گذشــته حتي در قبال دريافت مبلغ هنگفتي از چينيها حاضر به جدايي او نشدند.

پيش از آغاز بازي برگشــت المپياكوس مقابل عثمانلي اســپور تركيه در مرحله يك شانزدهم نهايي ليگ اروپا، اين باشگاه آتني پيشــنهادي 10 ميليون يورويي از يك تيم چيني براي انتقال كريم انصاريفرد، دريافت كرد.

پس از موافقت باشــگاه المپياكوس با انتقــال 11 ميليــون يورويي بــراون ايديه، مهاجــم نيجريهاي به تيانجين ســوانجيان، اين باشــگاه چيني پيشنهاد هنگفت ديگري به مبلغ 10 ميليــون يورو براي جذب كريم انصاري فرد به المپياكوس داد.

تيانجين كه فابيو كانــاواروي ايتاليايي هدايت آن را بر عهده داشــت، پيشنهاد 10 ميليــون يورويي خود را بــراي جذب كريم انصاريفرد، پيش از آغاز بازي برابر عثمانلي اســپور تركيه به باشــگاه المپياكوس ارسال كرد اما مســووالن اين تيم مطرح يوناني از خير 10 ميليون يورو گذشتند تا اين مهاجم خوبشان را از دست ندهند.

حاال با اين شــايعاتي كه درباره جدايي انصــاري فرد و پيوســتنش بــه پانيونيوس مطرح شــده اين سوال پيش ميآيد كه اين تيم يوناني قادر به پرداخت چنين پولي و يا حتي بيشتر از آن خواهد بود.

به نظر ميرســد اين موضوع مهمترين عامل جدا نشدن انصاري فرد از المپياكوس باشــد اما اين تنها مســاله نيســت چرا كه مســووالن المپياكوس اگر قصد از دســت دادن انصــاري فرد را داشــتند، قطعا همان زمان به چينيهــا جواب مثبت ميدادند اما به نظر ميرســد حمايت مديران المپياكوس از انصــاري فرد همچنان ادامــه دارد و تنها مســالهاي كه موضوع انصاري فــرد و ادامه حضورش در المپياكــوس را با ترديد مواجه ميكند، بــازي نكردن او در ايــن تيم و در حقيقت بازي ندادن كادر فني به او اســت، كه اوال حمايت مديران اين تيم ميتواند اين مســاله را هم كم كم حــل كند، مثل همان اتفاقي كه براي انصــاري فرد در پانيونيوس رخ داد و در ثاني روز گذشته بسنيك هاسي، ســرمربي آلبانيايي تيم المپياكوس اســامي بازيكنــان ديدار مرحله بعدي ليگ قهرمانان اروپا برابر تيم ريجكا كرواســي را اعالم كرد كه نام كريم انصاريفرد نيز در ميان آنها قرار داشت.

نام كريــم انصاريفــرد در رديف اول بخش مهاجمان تيــم المپياكوس به همراه امانوئل امنيكه و محمد بن عرفه قرار گرفته و به يوفا ارســال شده است. با اين شرايط به نظر ميرسد گمانه زنيهای رسانههاي يوناني كه اتفاقا بازتاب بسيار زيادي هم داشته اند، اعتبار كافي ندارد و انصاري فرد همچنان به كارش در المپياكوس ادامه خواهد داد.

از‌طرف‌ديگر‌ كريم‌انصاري‌فرد‌ برعكس‌ديگر‌ تيم‌يوناني،‌با‌ المپياكوس‌قرارداد‌ سه‌ساله‌و‌نيمه‌ دارد‌و‌به‌نظر‌ مي‌رسد‌هم‌انصاري‌ فرد‌و‌هم‌مسووالن‌ المپياكوس‌برنامه‌ طوالني‌مدت‌براي‌ او‌دارند‌و‌به‌اين‌ راحتي‌او‌را‌از‌ دست‌نخواهند‌داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.