شيوه فدراسيون گلخانهاي است مهدويكيا: قطعا در فوتبال پایه ایران فساد وجود دارد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مهدي مهدويكيا با آكادمي فوتبالاش بدون ترديد در آينده فوتبال ايران حرفهاي زيادي براي گفتن خواهد داشــت. او درباره شرايط فعلي اين آكادمي ميگويد:«حدود دو ســال و نيم ميشود كه ما كار خودمان را در آكادمي كيا شــروع كردهايم. هدف اصلي ما هم كشف استعدادها و پرورش آنها اســت. در اصل مد نظر ما اين بود كه بيشتر اين استعدادها را از مناظق محروم كشــف كنيم. مناطقي كه بضاعت مالي نداشــتند و نميتوانســتند به فوتبال و باشگاهها ورود كنند. ما اين بستر را به وجود آورديم كه اســتعدادها بيايند و خودشــان را نشــان بدهند. از روز اول هم هدف مــن اين بود كه بچهها حتما بايد با فوتبال روز دنيا مقايســه شــوند. به اين ترتيب اصليترين برنامه خود را شركت در تورنمنتهاي بــزرگ و خوب دنيا قرار داديم تا بفهميم مراحل پيشــرفت و كار چگونه طي ميشــود. خدا را شكر شــرايط در اين مدت خيلي خوب بوده و در تورنمنتهايي كه شــركت داشتهايم تيم ما هميشه از بهترينها بوده است.»

او درباره مقايسه برنامه ريزي در فوتبال ايران و اروپا ميگويد:«امكانات و برنامه ريزي كه در فوتبال اروپــا وجود دارد با آن چيزي كــه در فوتبالمان ميبينيم اصال قابل قياس نيســت. به ويژه در بخش پايــه كه نگاه آنها زمين تا آسمان با ايران تفاوت دارد. در ايران مشــكالت خيلي زيادي وجود دارد. تاكنون سختيهاي زيادي را پشت سرگذاشتهايم اما خدا را شــكر كار را جلو ميبريم. من هميشه اعتقاد داشتهام كه استعدادهاي بسيار خوبي در ايران وجود دارند اما بســتر هيچ وقت براي پرورش درست آنها فراهم نبوده اســت. در فوتبال پايه امكانات آموزشــي و سخت افزاري در حد صفر اســت و بــا آن چيزي كه دنيــا دارد انجام ميدهــد خيلي فاصله داريم. به ويژه نســبت به كشــور آلمان! با تمام مشــكالت و مسائل من از رونــد حركت آكادمــي فوتبال كيا رضايــت دارم و اميدوارم در آينده بتوانيم فوتباليستهاي بزرگي به فوتبال ايران معرفي كنيم. ما در كشور خودمــان امكانات و برنامه و اهميتي كــه آنها به فوتبال پايه ميدهند را اصال نميبينيم. متاسفم كه بايد بگويم فاصله ما با فوتبال پايه دنيا خيلي زياد است.

در همه جا فســاد هست و در فوتبال هم هست. به ويژه در فوتبال پايه كه مثل ليگ برتر نيســت كه تمام رســانهها و مردم اتفاقات ريز و درشــت آن را دنبــال و پيگيري كنند. قطعا فوتبال پايه ايران از فســاد مســتثني نيســت اما من درباره بخش ديگر كار كه مربوط به امكانات، ســخت افزار و مباحث آموزشي است صحبت ميكنم كه بي نهايت ما با فوتبال دنيا فاصله داريم و فكري هم به حال آن نميشود.»

مهــدوي كيا به مدل گلخانهاي فدراســيون فوتبال اشــاره ميكند. «اينجا يك شــيوه گلخانهاي از طريق فدراسيون فوتبال دارد رو به جلو ميرود. مثال در رده 12-13ينس سال 20 بازيكن انتخاب ميشوند و آنها همينطوري ميآيند ردههاي باالتر. اين مدل نه چندان درست از سالها پيش باب شده درحالي كه اين بستر بايد در تمام كشور وجود باشد. تمام باشگاههاي حرفهای ما بايد آكادمي خود را راهاندازي و از مربيان حرفهای و كار بلد استفاده كنند و امكانات در اختيار بازيكنان نونهال و جوان قرار بدهند. شــما وقتي توپ، زمين، برنامه و سخت افزار نداشته باشيد هيچ پيشــرفتي حاصل نميشود. فدراســيون بايد از حاصل زحمات باشگاهها اســتفاده كند نه اينكه خودش با شــيوهاي كه گفتيم تيمداري كند. ما در فوتبال ايران چيزهاي حيــرت انگيز جديدي را ميبينيم كه در هيچ كجاي دنيا اتفاق نميافتد. جالب اينجا است كه هر روز بدتر ميشود.»

امــا چه تعداد بازيكن از آكادمي كيا به فوتبال ايران معرفي خواهد شد. «اصال قابل پيش بيني نيست. مثل ساختمان نيست كه براي ساخت برنامهريزي كنيد و بدانيد دو سال ديگر ميتوانيد از آن بهرهبرداري كنيد. وقتي روي فوتباليســت 12-13 ساله شــروع به سرمايهگذاري ميكنيد اصال نميدانيد كه سال آينده ميتوانيد از او استفاده كنيد يا خير. ممكن اســت مصدوم شود، مريض شود. يك فوتباليست در سن 11-12 سالگي عالي است اما بزرگتر كه ميشود افت ميكند و مثال در سن ۵1 سالگي نميتواند بازدهي مناســبي داشته باشد. به خاطر همين معموال در اروپا تا سن 16 ســال به بازيكن اجازه ميدهند كه شرايط خود را براي ورود رسمي به فوتبال حرفهای بسنجد. البته در اين راه شرايط درسي و رفاهي او هم تامين ميشود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.