توكلي: بهخاطر مصدوميتم خط خوردم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

فرهاد توكلــي مليپوش تيم ملي فوتســال درباره خط خوردنش از فهرســت تيــم ملي ميگويد: «به دليل فشــار مسابقات جام باشگاههاي آســيا، زانويم آسيب ديده بود، به همين دليل با كادر فني تيم ملي صحبت كردم تا اجازه دهند در هفته دوم اردوها استراحت كنم. در ليگ هم بازي سبكي پيش رو داريم و اگر نتيجه به نفع ما بود، سعي ميكنم فشار زيادي به خودم نياورم.»

او شرايط فعلي اردوي تيم ملي را خوب توصيف ميكند: « در گذشته مشكالت بسياري در زمينه اسكان، البسه و رفت و آمد بازيكنان وجود داشت اما خدا را شكر پرواز بازيكنان از طرف فدراسيون فوتبال هماهنگ ميشود، بازيكنان در هتل اسكان دارند و خبري از اتاق هشت تخته نيست و لباس تيم ملي هم كه در گذشــته از چند شركت مختلف بود، وضعيت بهتري پيدا كرده است.

اميدوارم اين شرايط، ادامهدار باشد و امكانات بهتري در اختيار مليپوشــان قرار گيرد. قطعا وقتي انتظارات بازيكنان برآورده شود، مســووالن هم ميتوانند انتظارات خودشان را از تيــم ملي باال ببرند. چندين بــار درباره وضعيت خطرناك كفپوش صحبت كردهايم اما هنوز اتفاقي نيفتاده است. آقاي ســاكت در آخرين روز از اردوي مــا اعالم كرد كه اين اتفاق به زودي خواهد افتاد و قرار شــده كفپــوش به زودي تغيير كند. به هر حال پنج ســال از انقضاي اين كفپوش گذشته و تمرين كردن روي آن باعث ميشود درد زانو و كمر به سراغ بازيكنان بيايد.»

او با اشــاره به فشردگي بازيهاي ليگ ميگويد: «شش هفتــه از ليگ گذشــته و بازيكنان در باشــگاهها، افت بدني را پشت ســر گذاشتهاند. به دليل فشــردگي برنامهها، زمان كمي در اختيــار تيم ملي قــرار دارد و مجبوريم تنها اوايل هفتــه تمرين كنيم. هدف اصلي كادر فني نيز در اين اردوها، هماهنگي بازيكنان اســت چون كار بدني در باشگاهها دنبال ميشــود.» او چند هفته ابتدايي ليگ را از دست داده است: «به دليل حضور در جام باشــگاههاي آسيا با تيم نفت عراق، هفتههاي ابتدايــي ليگ را از دســت دادم. امتياز بازيهاي راحتي مثل شــهرداري ســاوه و شهروند ســاري را از دست داديم و كارمان براي بازگشــت به كورس، ســخت شــد. به هر حال حفاري، امســال تغييرات زيادي داشــت و با وجود جدايي هفت بازيكن، تنهــا يك بازيكن جذب كرديم. خودم هــم در هفتههاي ابتدايي ليگ غايب بــودم اما اميدوارم در ادامه مســابقات با كمك بازيكنان جــوان تيم، نتايج مثبتي كسب كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.