تعلل فدراسيون براي انتخاب سرمربي تيم جوانان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

با برگزاري جــام جهاني جوانان كره جنوبي در ارديبهشــت و خرداد ماه سال جاري، بازيكنان و مربيان تيم ملي جوانان ايران به رده ســني باالتر رفتند تا يك بار ديگر تيم ملي با شــكل و شمايل جديد آمادهسازي شود و فدراسيون نسل بعدي فوتبال ايران را تشــكيل دهد. مسووالن فدراســيون فوتبال در حالي كه در ابتدا گزينههاي مختلفي ماننــد جواد نكونام، ســهراب بختياريزاده ...و را براي هدايت اين تيــم در نظر داشــتند، در نهايت به گزينه مناسبي نرسيدند تا كميته فني و توسعه فدراسيون به همراه كميته جوانان كارهاي اين تيم را بــدون انتخاب مربي آغاز كنند.

در نبود سرمربي، كارهاي مربوط به استعداديابي اين تيم انجام شد و بازيكنان جلسات تمريني را هم آغاز كردند.

اين روند ادامه داشــت تا اينكه بازي تداركاتــي بــا عمان هم بــراي تيم ملي جوانان هماهنگ شــد اما كماكان خبري از سرمربي براي اين تيم نبود.

بعــد از اينكه كادرفني بــه گزينه مناســبي براي اين تيم نرســيد آنها بار ديگر به سراغ اميرحسين پيرواني رفتند كه نتوانســت با تيم ملي اميد در آســيا عملكرد خوبي داشــته باشــد و از طرفي هم جزو ســرمايههاي فدراســيون بود و نميخواســتند او را از دســت بدهند؛ به هميــن دليل اين تيم را به او پيشــنهاد دادند كه با پاســخ منفي پيرواني مواجه شــدند. با وجود زمان انــدك باقي مانده تا شــروع اين رقابتها بــاز هم كادرفني تصميمــي به انتخاب يــك مربي جديد نــدارد و گويــا از فرصتســوزي قبل از رقابتهاي رده سني اميد درس نگرفتهاند چرا كه در آن مقطع هم فدراسيون قصد داشت تيم ملي را در مدت 20 روز آماده كند اما به هيچ وجــه رقباي ايران را در نظــر نگرفته بود كه قبــل از رقابتها به اردوهاي آمادهسازي بلندمدت رفتهاند.

تيــم ملي جوانان ايــران با تيمهاي فلســطين، اردن و ســوريه در گــروهE رقابتهــاي مقدماتي قهرمانــي زير 19 سال آسيا قرار دارد كه ميزباني اين گروه بر عهده ايران اســت و طبق هماهنگيها در شهر مشهد برگزار ميشود. طبق اعالم ایافسی، اين رقابتها از روز 13 آبانماه آغاز ميشود و تا 17 آبان ادامه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.