ترابيان: قزاقستان از بازي تداركاتي انصراف داد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

عبــاس ترابيــان رييــس كميته فني فوتسال در مورد بازيهاي تداركاتي تيم ملي فوتسال ميگويد: «طبق هماهنگيهايي كه شــده قرار است ما از 30 ديماه تا ۵ بهمن در اســلووني حضور داشــته و يــك بازي تداركاتي هم با تيم ملي اســلووني داشــته باشــيم و 2 اردو هم از تاريخ 7 تا 11 و 14 تا ۵1 بهمــن در تهران در اردوگاه تيمهاي ملي برگزار كنيم و انشاءا... بعد از اين براي بازيهاي آسيايي كه قرار است از 16 بهمن الــي 30 بهمن در چين تايپه برگزار شــود راهي آنجا شــويم. ما هميشه در بازيهاي داخل سالن تركمنســتان با تيمهاي اميد خود شــركت ميكرديــم البتــه بازيكنان تيــم ملي همگــي باتجربه هســتند و هم ميدانهاي بزرگ آســيايي و هم جهاني را تجربه كردند و نيازي به بازيهاي تداركاتي ندارند اما امســال به دليل اينكه نتوانستيم بازيهاي تداركاتي مناســبي داشته باشيم، قرار است با تيم ملي خود در اين مسابقات شركت كنيم.»

او درباره انصراف تيم قزاقستان از انجام بازي تداركاتي ميگويــد:«در رابطه با اين بــازي تداركاتي ما همان زمــان قطع اميد كرديم و حتي به ناظمالشريعه سرمربي تيم ملي اعالم نموديــم و گفتيم به دليل اينكه شــرايط زماني مهيا نبوده، قزاقها از بازي دوستانه منصرف شدند. پس متوجه شديد كه حــرف كذبي در كار نبوده اســت و آن زمان ما اين بازي تداركاتي را از فهرســت بازيهاي دوســتانه تيم ملي از دستور كار خارج كرديم و به دنبال بازيهاي تداركاتي ديگري بوديم كه با گرجستان صحبت شد كه آن كشــور هم به دليل نامســاعد بودن شــرايط مالي از اين بازي منصرف شد. من نميدانــم چرا االن بعــد از اين همه مدت بعضي از ســايتهاي خبري به اين موضوع اشــاره كردند و گفتهاند ترابيان هميشــه حرفهايي كــذب ميزند. به نظر من كلمه كذب خيلي زشت و ناپسند است مخصوصا براي خبرنگار و رســانهاي كه از اين كلمه اســتفاده ميكنــد البته من قضــاوت اين موضوع را به مردم عزيــزم واگذار ميكنم. بنده اگر بعضــي مواقع حرفــي ميزنم بر اســاس تجربياتــي كــه دارم و 14 ســال فعاليتام در ای اف ســی است و هيچ وقت حرفي خالف واقع نزدهام و نخواهم زد. من نميدانم چرا بعضي از سايتهاي خبري در مــورد اينكه من قبال گفتــهام كه تيم ملي فوتســال قرار اســت با تيم ملي قزاقستان بازي تداركاتي داشــته باشد اين موضوع را بزرگ و از زبان بنده كــذب اعالم نمودند. بازيهاي تداركاتي براي تيمهاي ملي يك امر طبيعي اســت. اجازه دهيد اول موضوع بازي تداركاتي با قزاقســتان را مشــخص كنم. ما يك درخواست رسمي جهت ديدار تداركاتي به قزاقها قبل از بازيهاي آسيايي داده بوديم كه آن زمان قزاقها به صراحت و طي نامه رسمي به ما اعالم كردند به دليل اينكه شرايط زماني جهت برقراري اين بازي مهيا نيست ما نميتوانيم اين بازي تداركاتي را داشته باشيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.