چمنيان: بازي با فرانسه و مكزيك كمك زيادي به ما ميكند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

عباس چمنيان ســرمربي تيم ملي زير 17 سال درباره اردوي تيم ملي زير 16 سال در ياسوج و استقبال مردم اين شهر از تيم ملي، ميگويد: «من به دليل دوراني كه در شهرداري ياسوج داشتم وضعيت اين شهر را ميدانستم و به همين دليل آنجا را انتخاب كردم و شــرايطي مهيا شد كه تيم ملي اردوي خوبي را در اين شهر برگزار كند. در طول دو ســه سال گذشته اســتاديوم ۵1 هزار نفري ياسوج به صورت نيمه رسمي افتتاح شده اما به دليل اينكه تيمي در ياسوج وجود ندارد اين ورزشگاه بدون استفاده مانده بود و حضور ما باعث شد ورزشگاه تكاني بخورد. اردوي ياسوج براي ما بســيار خوب بود و نويد روزهاي خوبي را ميدهد. يك بازي دوســتانه را با تيم دناي ياسوج برگزار كرديم كه صرفنظر از پيروزي شش بر يك بازي خوبي را انجام داديم و عملكرد بازيكنان بسيار خوب بود و اميدوار هستيم كه در رقابتهاي مقدماتي آسيا موفق ظاهر شويم.»

اين تيم قرار اســت با فرانســه و مكزيك در كشور اســپانيا در فاصله چند روز مانده به رقابتهاي جام جهاني هند بازي كند:« اين دو بازي كمك بســيار زيادي به ما ميكند و براي تيم ملي بســيار مثمرثمر است. در تالش هستيم شهريور ماه بازي با غنا را در تهران داشــته باشــيم اما آنها هنوز پاسخ قطعي براي برگزاري بازي به ما ندادند.»چمنيان همچنين درباره بازي تيم ملي زير 16 ســال و تيم ملي ســوريه در ايران ميگويد: «اين تيم هنوز بازي بينالمللي نداشته و با سوريه دو بازي در تاريخ ۵ و 7 شهريور در ورزشگاه انقالب كرج برگزار ميكنيم تا تجربه بينالمللي خود را ارتقا بدهند. همچنين در شهريورماه تيمهاي ملي زير 16 سال و زير 17 سال به مدت سه روز اردوي مشــتركي خواهند داشت كه دو ديدار دوستانه را برگزار ميكنند و براي تيم ملي زير 16 سال بسيار خوب خواهد بود.» برنامه‌بازی‌های‌مقدماتي‌جام‌جهاني

پنج‌شنبه‌9/6/69 كره جنوبي............................................................................ ايران، ساعت: 16:30 چين ...................................................................................... ازبكستان، ساعت: 14 سوريه ........................................................... قطر، ساعت: 14

96/6/14‌هبنش‌هس ايران ...................................................... سوريه، ساعت: 19:30 قطر ................................................................................................ چين، ساعت: 14 ازبكستان ................................................ كره جنوبي، ساعت: 14

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.