از اخراج رحمتي تا كشف استعدادها

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

به نقــل از ،Svenskafans كارلوس كیروش در تيم ملي ايران انقالبي برپا كرده است. چرا تيم ملي ايران امروز خيلي خوب است؟ سفر كیروش با تيم ملي ايران را در زير ميخوانيم. در ســال 2006 علي دايي بهترين گلزن ايران و با 109 گل بزرگترين گلزن فيفا شناخته شد. از آن پس ستارههاي ايراني در ســطح باالي فوتبال اروپا بازي و كسب تجربه كردند. پس از آن شاهد حضور جــواد نكونام با موفقيــت و حضور طوالني در اوساســونا و«جادوگر» علي كريمي در اروپا بوديم. اگر ايــن رويدادها رخ نميداد امروز هواداران فوتبــال بازيكنان ايراني را نميشــناختند و اين همه جوان با استعداد ايراني در اروپا نميدرخشــيدند. حال، تيم ملي كنوني ايران يكي از بهترين و قدرتمند ترين تيمهاي ملي فوتبــال ايران در تمام ادوار اســت و پردازنده و تغيير دهنده آن، از پرتغال كارلوس كیروش است. اكنون او يكي از محبوبتريــن نامها در فوتبال ايران است. بزرگترين افتخار كیروش كار با نسل طاليي پرتغال و كار با روي كاستا و لوئيس فيگــو در تيم زيــر 19 ســالهها و زير 21 سالههاي پرتغال در جامهاي جهاني 1989 و 1991 اســت. او به شدت محبوب است و عالوه بر تمام اينها، او دســتيار سرالكس فرگوسن در منچستريونايتد بوده و همواره از آن دوران، بهعنوان ســالهاي طاليياش ياد ميكنــد. امروز كیروش يــك فاكتور بزرگ در فوتبال ايران به حساب ميآيد. او از آوريل 2011 تاكنون ســرمربي تيم ملي ايران اســت كه به خودي خود، اين مدت زمان حضــور در تيم ملي ايران يك ركورد به حســاب ميآيد. ميتوان اين زمان باالي حضور كیروش در سمت سرمربيگري تيم ايران را با ديگر مربيــان بزرگ و غولهاي فوتبال جهان مقايســه كرد. حضور يوآخيم لوو در تيم آلمان 11( ســال)، اسكار تابارز 11( ســال)، الرس الگربك 10( ســال)، ويســنته دلبوســكه 8( ســال) و برتــي فوگتس به مدت 8 ســال. البتــه كه او در تيم ايران تصميمات عجيب و غريبي را نيز اتخاذ كرده اســت كه اين امر نيز به واسطه برقراري نظم و ثبات بوده است. قابل توجه ترين مورد آن كنار گذاشــتن ســيدمهدي رحمتــي از تيــم بود. قابل ذكر اســت كه رحمتي تا پيش از آن تا ســن 29 سالگي 77 بازي ملي در كارنامه داشت!كیروش در شناسايي استعدادها و استفاده از بازيكنان جوان نيز عملكرد خوبي داشــته كه به سه مورد از آنها اشــاره ميكنيم:سردار آزمون، عليرضــا جهانبخش و ســعيد عزت اللهي. اينها ستارگاني هســتند كه در سن پايين ايران را تــرك كرده و ريســك حضور در خارج از كشور را به جان خود خريدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.