علي كفاشيان: نايب قهرماني گيتي پسند خوب بود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

علي‌كفاشيان‌سرپرست‌ كميته‌ فوتسال‌ فدراسيون‌ فوتبال‌شــرايط‌تيم‌ملي‌را‌ بر‌اي‌ حضور‌ در‌ مســابقات‌ قهرماني‌آسيا‌خوب‌توصيف‌ مي‌كند:«‌ خوشبختانه‌ تيم‌ ملــي‌تمرين‌هــای‌خود‌را‌ براي‌ حضور‌ در‌ مســابقات‌ داخل‌سالن‌آسيا‌آغاز‌كرده‌ و‌همه‌چيز‌خوب‌اســت.‌ما‌ برنامه‌هاي‌ خوبي‌ براي‌ تيم‌ ملي‌داريــم‌و‌همه‌امكانات‌ را‌فراهم‌مي‌كنيم‌تا‌تيم‌ملي‌ به‌ نتيجه‌ برسد.»‌ اما‌ چرا‌ با‌ وجود‌كفاشــيان‌در‌كرسي‌ آســيايي‌فوتسال،‌ميزباني‌ مسابقات‌جام‌ملت‌هاي‌آسيا‌ به‌ ايران‌ نرســيد:«‌ ببينيد‌ سياستي‌كه‌وجود‌دارد‌اين‌ است‌كه‌كشورهاي‌كوچكتر‌ و‌ جديدتر‌ اگر‌ امكانات‌ الزم‌ را‌دارند‌براي‌توسعه‌فوتسال‌ ميزبان‌مسابقات‌مهم‌شوند.‌ نمي‌شود‌كه‌هميشه‌ايران‌و‌ تايلند‌ميزبان‌باشند.»

‌او‌بــا‌اشــاره‌به‌نايب‌ قهرماني‌تيم‌گيتي‌پســند‌ در‌ جام‌ باشگاه‌هاي‌ آسيا‌ و‌ اينكه‌مقــام‌آنها‌را‌در‌حد‌ قهرماني‌ مي‌دانــد‌ اينطور‌ مي‌گويد:‌ «به‌ نظر‌ من‌ نايب‌ قهرماني‌ خوب‌ بود‌ چون‌ در‌ اين‌مســابقات‌باشگاه‌ها‌با‌ تمام‌ توان‌ حاضر‌ مي‌شوند.‌ تيمــي‌در‌اين‌مســابقات‌ ضعيف‌ نيست‌ و‌ همه‌ تيم‌ها‌ با‌ برنامه‌ آمده‌ بودند.‌ اتفاقا‌ به‌ نظر‌ من‌ برنده‌ اصلي‌ اين‌ مسابقات‌ ايراني‌ها‌ بودند‌ كه‌ در‌ اكثر‌ تيم‌ها‌ چه‌ به‌عنوان‌ مربي‌و‌چــه‌بازيكن‌حضور‌ پرقدرتي‌داشتند.»‌

كفاشيان‌ درباره‌ شايعه‌ اســتعفايش‌ از‌ فدراسيون‌ فوتبــال‌ با‌ كنايه‌ پاســخ‌ مي‌دهــد.‌ «اين‌ شــايعات‌ تخيلي‌ و‌ قديمي‌ است‌ شما‌ باور‌نكنيد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.