يك قديمي جاي كامراني فر را ميگيرد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بــا اختالفاتي كــه در مجموعه داوري كشــورمان وجــود داشــت، از چنــد روز قبــل خبر جدايــي احتمالــي كامراني فر از فدراســيون فوتبال را منتشــر كرديم و نوشتيم كه او ديگر شرايط موجود را تحمل نخواهد كرد. هنوز فدراسيون فوتبال درباره استعفاي حسن كامرانيفر، رييس دپارتمان داوري موضعي نگرفته بــود كه كامرانيفر وســايلش را برداشت و محل كارش را ترك كرد. رفتن كامرانيفــر در حقيقت تنها به خاطر اعتــراض برخــي از داوران به نحوه عملكرد او نبود، چــرا كه او خودش معتقد بــود كه راه درســتي را پيــش گرفته و با ميدان دادن به داورهاي جوان، قصد داشته مهمترين برنامه خود را كه تزريق جواني به جامعه داوري بود، عملي كند، اما اختالفات او با كميتــه داوران مهمترين عامل جدايي كامراني فر به حساب ميآيد. اينكه كامراني فر با اين شــرايط از فدراسيون فوتبال جدا شد، اصال در شــان فوتبال كشورمان نبود امــا اينگونه رفت وآمدها در فدراســيون به يك عادت تبديل شده و خيلي راحت افراد جابهجا ميشوند، برای نمونه؛ ميتوان قبل از كامرانيفر به دبيركل فدراســيون فوتبال اشــاره كرد اما نكتهاي كــه در حال حاضر اهميــت دارد، اينكه چه كســي جايگزين كامراني فــر در دپارتمــان داوري خواهد شد، اگر كمي در مصاحبههاي اخير برخي از قديميهــاي داوري تمركز كنيد، به طور حتم به گزينه احتمالي خواهيد رســيد، به اين ترتيب منتظر شخص ناشناس و يا يك نيروي جوان و با انگيزه در دپارتمان داوري نباشــيد، به احتمال خيلي زياد يك قديمي جاي كامراني فر را خواهد گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.