حمايتارشادازتشكيلانجمنرسانههایورزشی

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

در آســتانه روز خبرنگار، اعضای هيات موسس انجمن رســانههای ورزشی با دكتر حسين انتظامی، معاونت امور مطبوعاتی و اطالع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ديدار كردند و ضمن ارائه گزارشــی از روند شكلگيری اين انجمن، ضرورت حمايت از انجمن رســانه های ورزشــی كه بر حسب نياز اين دســته از رســانهها شكل گرفته را يــادآور شــدند. دكتر انتظامــی نيز ضمن استقبال از تشــكيل انجمنهای تخصصی در حوزه رســانه، تجربيات خــود پيرامون تدوين اســتراتژی انجمنهای تخصصی را به اعضای انجمن رسانههای ورزشی انتقال داد. همچنيــن معاونــت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با پيشنهاد انجمن مبنی بر برپايی اولين نمايشــگاه تخصصی رسانههای ورزشی موافقت كرد و مقرر شد اين نمايشگاه شــهريور امسال برگزار شود. مديران مســوول روزنامههای خبر ورزشی، ايران ورزشــی، گل، پيــروزی، رخ در رخ، هفتهنامههای وقت اضافه و فوتباليســتها، ماهنامه آفتاب ورزشی و ورزش و زن ايرانی اعضای هيات موســس انجمن رســانههای ورزشی هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.