از‌پرداخت‌بده ‌يها‌تا‌همسويي‌با‌پيشكسوتان

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی - محمد قراگزلو ‪Mohammad Gharagozlou‬

وزيــر ورزش درســت يك روز بعد از انتخــاب اعضاي هيات مديره جديد براي باشــگاه پرســپوليس که پروســهاي زمانبر نياز داشــت و چهل روز بعــد از انتصاب هيات مديره اســتقالل رخ داد جلســهاي با اعضاي اين هيــات مديره برگزار کرد تا خواســتههاي مهم خود را مطرح کنــد. همين زمانبر بودن انتخاب هيات مديره نســبت به اســتقالل مشــخص کرد حساســيتها و احتماال مشكالت در باشــگاه پرسپوليس نســبت به رقيب ديرينه بيشتر اســت و به تناســب کار هيات مديره در جهت حل مشكالت هم ســختتر خواهد بود. هيات مديره جديد پرسپوليس که البته بيشــتر ترميم شده تا اينكه نو به نظر برســد رســما کارش را شــروع کرده اما با چالشهاي عمدهاي مواجه اســت که به فراخور اولويت بايد با آنها برخورد کند و از پسشــان برآيد.

-1 بدهي به خارجيها و اشخاص

يكي از مســائلي كه وزير ورزش در جلسه با اعضاي هيات مديره بدان تاكيد داشت حل معضل بدهي سنگين باشگاه به مربيان و بازيكنان خارجي اســت كه دغدغههاي عمدهاي بــراي هواداران و اعضاي تيم فعلي ايجاد كرده است. مطمئنا در راس اين موضوع حل مشكل مانوئل ژوزه و دستياران او در اولويــت قرار ميگيــرد و هيات مديره جديدي بايد براي حل اين مشــكل خيلي سريع آستينها را باال زده و چارهاي بينديشــد. البته بعد از چهار ســال و نيم كش و قوس و قطور شدن اين پرونده تنها جريمه باشگاه سنگينتر شده و پروندهاي كه ميشد با نيمي از اين مبلغ جمع و جور شود حاال نيازمنــد چيزي بيش از 7 ميليارد تومان اســت و جريمههاي ديركرد مبلغ چشمگيري به طلب اوليه پرتغاليها اضافه كرده است. به هر حال ديگر كاري از دســت مديران پرســپوليس برنمي آيد و هيات مديره جديــد بايد هرچه ســريعتر در پي تامين منابع مالي براي تســويه كردن اين بدهيها باشد. ظاهرا انتخاب دو عضو از جمع ۵ نفره فعلي هم در جهت رفع اين مشكل و معضالت اقتصادي باشگاه صورت گرفته و همه منتظر شــنيدن اخبار خوش در جلسات پيشروي مديران باشگاه هستند.

-2 پرداخت مالیات و تعامل با وزارت دارايي

بدهي فوقالعاده ســنگين باشگاه پرسپوليس بــه اداره ماليات مثل يك غول خســتگي ناپذير و ناميــرا مقابل مديران اين باشــگاه قد علم كرده و قصد كنار رفتن هم ندارد. چندي پيش از ســوي رييس فدراســيون فوتبال رقم ايــن بدهي 107 ميليارد تومان اعالم شــد اما چنــد روز قبل مدير اداره ماليات اعالم كرد بخشي از اين مبلغ بهعنوان ماليات مســجل شــده و ظاهرا باشگاه پرسپوليس چارهاي جــز پذيرفتن آن ندارد. البته از حرفهاي مديــر مالياتي اينطور برمي آمــد كه راه تعامل باز است و ميتوان با جلســات بين مديران باشگاه و دايي منتظر شنيدن اخبار خوشي مبني بركاهش آن رقم ســنگين مطرح شــده، بود. از آنجايي كه باشگاه پرسپوليس زير نظر وزارت ورزش قرار دارد و مجمع باشگاه دولت است، نهاد مالياتي كه آنهم دولتي به حســاب ميآيد، همچنــان راه مذاكره و تعامل را باز خواهد گذاشــت و اين بستگي به هنر مديران باشــگاه پرسپوليس دارد كه بتوانند از اين فرصت اســتفاده كرده و احتماال از بدهي سنگين باشگاه به شكل چشمگيري بكاهند.

3-راضي كردن بازيكنان و كادر فني

پرسپوليس در آســتانه بازي بزرگي قرار دارد كه طي ۵1 ســال گذشته تجربهاش نكرده. اين تيم در عين شايســتگي به جمع هشــت تيم برتر آسيا رسيده و در اين مرحله به جنگ تيمي خواهد رفت كــه هر روز از تجهيز فني و شــارژ مالي بازيكنانش خبری به گوش ميرســد. اين در حالي اســت كه بازيكنان پرســپوليس همچنان به خاطر مشــكالت مالي بــا مديريت باشــگاه زاويه دارنــد و هر چند قصد ندارند به صورت علني مطرحش كنند و اســير حاشــيههاي خودســاخته شــوند اما اين مشكالت آزارشــان ميدهد. بدون شــك هيات مديره جديد بايــد يكي از اولويتهــاي كارياش را تامين منابع مالي در جهت تسويه حساب قراردادها و پاداشهاي فصل قبل بازيكنان پرسپوليس قرار دهد و حتي اگر 30 درصد قرارداد امســال هم فعال پرداخت نشــود تسويه مطالبات فصل گذشته ميتواند شرايط را فعال هموارتر كنــد. مطمئنا اگر اين اتفاق قبل از بازي با االهلي يا حتي در فاصله بين دو بازي رفت و برگشت رخ دهد، با رضايت نسبي بازيكنان شرايط فني تيم نيز تحت تاثير اين اتفاق مثبت با جهش ملموســي مواجه خواهد شد. البته بايد اشاره كنيم كه مطالبات مربــوط به كادر فني كه آن هم مبلغ چشــمگيري خواهد شد نيز شامل همين بخش ميشود و با كمي تاخير بايد مربيان را هم راضي نگه داشــت تا با فراغ بال به فكر پيشبرد اهداف تيم باشند.

4-حاكمیت اخالق، حفظ حرمت هواداران

از بخشهــاي اجرايي كه بگذريم به مســائلي ميرسيم كه در باشگاه بزرگي مثل پرسپوليس حتما بايــد در راس امور قرار بگيرد و قطعا به همين خاطر است كه وزير ورزش در جلسه با هيات مديره جديد بر آن تاكيد داشته است. حاكميت اخالق در باشگاه پرســپوليس ميتواند ريشه بســياري از حاشيههاي اين باشگاه و تيم بزرگســال را بخشكاند. اين مساله البته بايد از مديران باشــگاه شــروع شود و در بين جوانتريــن بازيكنان تيم نيز برقرار باشــد تا هر روز شاهد اتفاقات حاشــيهاي در تمرين و مسابقات تيم بزرگ پرسپوليس نباشيم. غير از اين آنچه سلطانيفر بدان اشــاره كرده حفظ حرمت هواداران است كه در مصاحبههــا و كالم بازيكنان و مديران همواره جاري و ســاري اســت اما گاهي اعمالــي در جهت نقض اين صحبتها مطرح ميشــود. به هر حال باشــگاه پرســپوليس نيازمند همســويي صحبتهــا و رفتار مديران و اعضــاي تيم با هواداران اســت و اگر اين اتفاق رخ دهد و اين ارتباط سالم و قويتر باشد پشت پرسپوليس همواره به هوادارانش گرم خواهد ماند و در مواقع بحراني نيز ميتواند از اين ظرفيت عظيم و رشك برانگيز كمك بگيرد.

5 - همسويي و احترام به پیشكسوتان

نكته ديگري كه مسعود سلطانيفر به آن تاكيد داشته مســاله احترام و توجه به پيشكسوتان است و وي مديران باشــگاه را به چنيــن امر مهمي ترغيب و تشويق كرده است. متاســفانه در برخي ادوار بين مديران باشگاه و پيشكســوتان پرسپوليس كه بعضا خواســتههاي بهحقي نيز دارند فاصله زيادي افتاده و مديريــت فعلي - كه البته حداقل در ظاهر ســعي بر مصالحــه با بــزرگان و نامداران باشــگاه دارد نتوانسته ارتباط گســترده و مناسبي با پيشكسوتان پرسپوليس برقرار كند و از آنها كمك بگيرد. در واقع شايد اگر همان مســاله احترام و ارج نهادن از سوي مديريت باشگاه به اين بزرگان تحقق مييافت امروز خواســتههاي پيشكسوتان از باشگاه به اندازهاي نبود كه مديريت باشــگاه مقابل آنهــا گارد بگيرد و قطعا ارتباط صميمانهتر و گسترده تري بين اين دو طيف برقرار ميشــد. با اين حال هنوز هم براي برداشــتن گامهــاي مثبت در جهت كم كــردن اين فاصله دير نشده و با اينكه فقط بخشــي از هيات مديره ترميم شــده اما اين حركت تازه و نو ميتواند شروع تفكري نو در مديريت باشــگاه براي برخــورد بهتر و ايجاد ارتبــاط نزديكتر با پيشكســوتان و بــزرگان تاريخ پرسپوليس باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.