كاشاني: با درايت مسووالن مشكالت حل خواهد شد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

جعفر كاشــاني عضو هيات مديره باشــگاه پرســپوليس درباره جلسه روز دوشنبه با وزير ورزش ميگويد: «ايشان محبــت كردند و با اعضاي جديد هيات مديره جلســه گذاشتند. ان شــاءا... با درايــت مديريت باشــگاه و با حمايت دكتر سلطانيفر و مسووالن نظام شاهد پويايي فرهنگ در يك باشــگاه مدرن باشيم.»

اين پيشكســوت پرسپوليس ادامه ميدهــد: «مــا در فوتبــال مــان فقر فرهنگــي داريــم. ورزش نماد فرهنگ جامعه است و تمام اقشار با فرهنگهاي مختلف چشــم بــه ورزش دارند. يعني يك ورزشكار ميتواند نماد يك فرهنگ باشــد و اگر خوب تربيت شــود سطح فرهنگ يك جامعه را باال ميبرد.»

كاشــاني ادامــه ميدهــد: «در باشگاههاي بزرگ پرسپوليس و استقالل پويايي فرهنگ بايد آنقدر باال باشد كه همه بازيكنان اين تيم افتخار كنند كه پيراهــن اين تيم را به تــن كنند. البته باشگاه پرسپوليس به آن سمت ميرود و با حمايت وزارت ورزش و مسووالن و مديريت باشگاه پويايي فرهنگ حاصل خواهد شد.»

پيشكسوت سرخها ميگويد: «اين بچهها بايد بدانند پيراهن چه باشگاهي را به تن ميكنند و براي آن ارزش قايل باشند.

آنها در دوراني كه در اين باشــگاه رقم ميزنند بايد ســعي كنند با رفتار و كردار خوب خود محبوب جامعه شوند چرا كه اين محبوبيــت ميتواند ثروت بيكراني براي آينده شــان و زماني كه فوتبال را كنار گذاشتند شود.»

كاشــاني ميگويد: «اين بازيكنان بايد بدانند چه بزرگاني در گذشته براي اين باشــگاه بازي كردهاند و چه افرادي بــا زحمات خود عمرشــان را براي اين باشگاه گذاشــتند تا ريشههايش قويتر شود. آنها بايد سعي كنند براي زحمات اين بزرگان ارزش قايل شوند. اميدوارم دانشكده پرســپوليس دوباره راه بيفتد تا بازيكنان از نظر ســطح فرهنگي رشد بيشتري كنند.»

وقتي از كاشــاني ميپرسيم كه آيا اعضاي جديد هيات مديــره ميتوانند به لحاظ درآمدزايي به باشــگاه كمك كنند ميگويد: «انشاءا... باشگاه اگر در بخش خصوصي فعال شــود و سهامش در اختيار هوادار باشــد مشكالت حل خواهد شــد. اين حرفي اســت كه من سالهاســت تكرارش ميكنم. باشــگاه ما از ظرفيت نيرومنــدي به نام هوادار بهــره ميبرد و اگر با ســياق صحيح از امكانات هواداري استفاده كند ميتواند از چالشهــاي بزرگي ســربلند بيرون بيايد. اتفاقا خيلي از باشــگاههاي بزرگ در دنيا كه با چالشهاي فرهنگي و مالي مواجهند از ظرفيتهاي هواداري شان استفاده ميكنند.»

عضو هيــات مديره پرســپوليس ميگويد: «براي حل مشــكالت باشگاه بايــد از پيشكســوتاني كــه وجاهــت اجتماعي و بضاعت علمي دارند به نحو احسن در مقاطع مختلف استفاده كرد. اينها آرزوي من است كه يك بخشي از آن را در باشگاه شاهين انجام دادم و به نظرم مديريت امروز باشگاه پرسپوليس ميتواند در آينده آن را اجرايي كند.»

وي در خصــوص دغدغههاي وزير ورزش كه در جلسه هيات مديره مطرح شــده ميگويد: «خوشــبختانه ايشان اشــراف كاملي روي تمام مسائل دارند و كارنامــه و اطالعات مــن را از خودم بهتر ميدانند. مهمتر اينكه ايشان سعه صدر دارند و طي مدتي كه در مســند وزارتخانه بودهاند كارهاي مهمي انجام دادهاند.»

كاشــاني درباره اينكه وزير ورزش تاكيد كرده دغدغه هواداران در خصوص بدهي به مربيــان و بازيكنان خارجي و داخلي رفع شود ميگويد: «اينها مربوط به گذشتگان است و مديريت باشگاه به تدريج مشــكالت را حل ميكند. تمام اين مشــكالت با مساعدت و نظر مثبت مسووالن نظام در حال حل شدن است تا شاهد پويايي باشگاه و ورزش باشيم. البته من 40 ســال اســت كه ميگويم بايــد در بخش خصوصــي ورود كنيم چون در ايــن صورت مديريت باثباتتر و منسجمتر خواهد شد و برنامهريزيها طوالنيتر ميشود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.