پروين و بزرگان پرسپوليس كجا هستند؟

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

ضيا عربشــاهي هافبك مياني پرســپوليس و تيم ملي كه جزو با ســابقهترين بازيكنان تاريخ اين باشــگاه به حساب ميآيد در تماس با ايران ورزشــي از تركيب جديد هيات مديــره انتقاد كرد و گفت جاي پيشكسوتان نامدار باشگاه و بخصوص علي پروين در اين جمع به شدت خالي است. حرفهاي عربشاهي كه پشت سرهم و بدون وقفه گفته شد را بدون كم و كاست ميخوانيد:

ميخواهم به آقاي دكتر ســلطانيفر بگويم پرسپوليس متعلق به پيشكســوتان باشگاه است. مال علي پروين است. مال من است كه 13 ســال در اين تيم بازي كردم. ميخواهم از وزير ورزش بپرســم وقتي تيم پرسپوليس به دورترين نقاط كشور ميرفت و بازي ميكرد وزارت ورزش و ســازمان خصوصيســازي كجا بودند؟ آن زمان رختكن تيم ما صندوق عقب يك ماشــين بخصوص ماشــين علي پروين بود. مگر آن زمــان وزارت ورزش آمد تا تكليف تيم پرسپوليس را روشن كند ؟

اگر االن اين تيــم 30-3۵ ميليون نفر هــوادار دارد به خاطر افتخارات و بازيهاي زمان علي پروين در دهه 60 و 70 اســت. به نظر من به غير از آقاي كاشــاني كه مثل ما هر جا برويم به ايشان احترام ميگذارند و همه ايشان را ميشناسند، اگر به كارنامه بقيه رجوع كنيم كدام شــان در پستهاي مهم بودهاند و چه كار مثبتي كرده اند؟

آقاي طاهري كه دو ســال اينجا بوده چه كــرده ؟ قراردادي كه ايشــان بســت قــرارداد تركمانچاي بود. فكر ميكنيد چرا با شــركت پيشكســوتان قرارداد نميبندند ؟ چون ما در دل مردم هستيم و ميدانند طرفداران پرسپوليس عاشق ما هستند.

تيمي كه فصل قبل قهرمان شد مديون حسين هدايتي است كه پول قرارداد برانكو را داد و آقاي نژاد فالح كه اين مربي را به پرسپوليس آورد امــا اين موفقيت در نهايت به كام ديگران تمام شــد. ميخواهم بدانم طاهري كدام پول را وارد باشگاه كرده و كجا غير از شركت ساپكو و دخانيات او را ميشناسند؟ به نظر من آقاي كاشاني از نظر اقتصادي از هر چهار نفر ديگر قدرت بيشــتري دارد اما سوال اين است كه علي پروين كجاســت و چرا نبايد ايشان در راس كار باشد؟ اگر اين تيم پا گرفت و اســتوار ماند به خاطر قهرمانيهايي است كه همه مديون علي پروين اســت و آن چهار نفر ديگر عضــو هيات مديره نصف نصف علي پروين هم نميشوند.

مــي خواهم بدانم آقاي طاهري از نظر درآمدزايي چه كاري براي پرسپوليس كرده و چرا دست به دامن هوادار ميشود ؟ البته كه هوادار براي تيمش همه كار ميكند منتهي بايد شفافســازي در كار باشد و اعتماد ايشــان جلب شود. اين حرف خيلي مهم اســت و اگر اعتماد وجود داشته باشد هوادار با جان و دل پول ميدهد. هر هواداري كه در ســرما و گرما به ورزشگاه ميرود و براي تيم محبوبش فرياد ميكشد با كمك ۵ هزار توماني ميتواند مشــكالت مالي باشگاه را حل كند و باشــگاه از پول بي نياز ميشود اما وقتي اعتمادسازي نيست كمكها محدود ميشود.

آقاياني كه ميآيند در جلســات هيات مديره مينشينند ماهي 10 ميليون تومان حقوق ميگيرند، اما پيشكسوتي كه سالهاي سال براي اين تيم و تيم ملي بازي كرده بيمه تامين اجتماعي ندارد و اگر همسر و فرزندش بيمار شوند به مشكل برمي خورد. باور كنيد اگر هر كدام از ما بازيكنان پرسپوليس و تيم ملي يك رفتگر بوديم كه البته من افتخار ميكنم رفتگر باشم حداقل يك بيمه تامين اجتماعي داشتيم.

اقاي دكتر ســلطاني فر بايد تيم را به پيشكسوتان بدهد چون بين آنهــا آدم بزرگ زياد داريم. ما اگر انتقادي ميكنيم نميخواهيم تيم را به حاشيه ببريم اما در اين باشگاه ما فردي مثل علي دايي را داريم كه حتي ميتواند در فوتبال آسيا كرســي بگيرد يا فرد بزرگي مثل دكتر ذوالفقارنسب را داريم كه مشاور وزير است.

من ميگويم اگر هيات مديره ۵ نفره اســت بايد 4 پيشكسوت كه از نظر اقتصادي قوي هم باشــند در اين جمع حضور داشــته باشند به عالوه يــك نفر از وزارت ورزش. آقاي دكتر ســلطاني فر بايد اين تيم مردمي را به مردم و پيشكســوتان بدهند. چه كسي گفته علي پروين نميخواست ورود كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.