تا‌8‌روز‌مانده‌به‌بازي‌مي‌توان ‌اسم‌بشار‌را‌اضافه‌كرد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

از ســوي باشگاه پرســپوليس نام ۵۲ بازيكــن بــراي حضــور در مرحله يــك چهارم ليــگ قهرمانان آســيا به كنفدراسيون فوتبال آسيا معرفي شدند و مراحــل ثبت نام آنهــا در موعد مقرر صــورت گرفت كه تاييــد اين بازيكنان انجــام و مجوز بازي آنها براي حضور در مرحله بعدي اين رقابتها صادر شــد. البته ســوال اينجاســت كه آيا نام بشار رســن عراقي هم در ليست خواهد بود يا خير؟

مديــر روابــط عمومــي باشــگاه پرسپوليس درباره شــرايط اين بازيكن براي حضور در مرحله يك چهارم پاياني ليگ قهرمانان آسيا توضيح ميدهد: «تا هشت روز مانده به مسابقه ميتوانيم نام بشار رسن را در فهرست ليگ قهرمانان قرار بدهيم و دليل عدم انجام اين كار هم اين است كه در حال حاضر وي بازيكن تيم نيروي هوايي عراق اســت و بعد از اتمام بازيهاي عراق، شــروع همكاري او با پرســپوليس و دريافت مجوز بازی نســبت به معرفي او به كنفدراســيون فوتبال آسيا اقدام ميشود.»

خمارلو درباره آخرين وضعيت بشار ميگويد: «اين بازيكن طبق برنامه قبلي و هماهنگي انجام شــده، بعد از آخرين بازي باشــگاهي خود به پرســپوليس ملحق ميشــود و در حــال حاضر يك بازي ديگر باقي مانده كه پس از آن وي به جمع بازيكنان ملحق ميشود.»

وي دربــاره اينكه آيا اين بازيكن با توجه به حضور در رقابتهاي ليگ عراق در مراجعه به پرســپوليس استراحت و ريكاوري خواهد داشــت يا نــه، گفته: «تصميمگيري در ايــن ارتباط قطعا بر عهــده آقاي ايوانكوويچ اســت و برنامه تمريني اين بازيكن هم پس از بررســي شرايط وي از سوي كادر فني مشخص ميشود.»

با اضافه شــدن نام بشــار به اين فهرســت، ليست پرسپوليس براي بازي رفت و برگشت با االهلي و احتماال ادامه اين مسابقات 6۲ نفره خواهد شد. جالب اينجاســت كه برانكو نــام نفراتي كه از تيم اميد پرسپوليس به تيم بزرگساالن رســيدهاند را بــراي بازيهــاي ليگ قهرمانان رد كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.