برانكو نميتواند آمادگي عليپور را ناديده بگيرد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

همه منتظر بازي با نفت هســتند تا ببينند اين بار زوج گلزن پرسپوليس در خط حمله چگونــه كنار هم بازي خواهند كرد و همكاري شــان در چه حد اســت. در واقع شــايد عدهاي از حاال تركيب خط حمله پرســپوليس را همان تركيب بازي با تراكتورسازي بدانند اما واقعيت اين است كه برانكو به اين راحتيها نميتواند از عليپور و تواناييهايــش عبور كند. عليپور يكي از آمادهترين و با انگيزهترين بازيكنان تمرين روزهاي اخير بوده و مشــخصا شــرايط بهتري نســبت به طارمي و منشــا دارد. با اين حال احتمال ثابت بازي كــردن اين مهاجم شــايد زياد نباشــد اما اگر اين اتفاق بيفتد برانكو حتمــا به خاطر نيمكتنشــين كردن ايــن بازيكــن عذاب وجــدان خواهد داشــت و در صــورت ضعــف يكي از مهاجمانش و نرســيدن به گل عليپور را به بازی ميبرد. عجيب اينجاست كه عليپور با وجــود آمادگي بااليش مثل فصــل قبل باز هم تبديــل به بازيكن دوازدهــم تيم برانكو شــده و فقط در صورت محروميــت و مصدوميت هم پستيهايش ثابت ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.