پاسخ طاهري به بازيكنان: وروديها و هزينه ما همخواني ندارد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

علي اكبر طاهري سرپرست باشگاه پرســپوليس درباره ناراحتــي بازيكنان ايــن تيــم به خاطــر پرداخت نشــدن مطالباتشــان و پاداشهــاي فصل قبل گفت:«اين بازيكنان فرزندان ما هستند. مــا رابطه صميمــي با يكديگــر داريم. ما يك تيم هســتيم كه بــراي موفقيت تــالش ميكنيم. به هر حــال وروديها و همينطــور مخارج باشــگاه با يكديگر همخواني نــدارد و گاهي از نظر مالي به مشــكل بر ميخوريم. هميشــه اينگونه بوده اما در تالشيم هر چه زودتر بتوانيم مطالبات بازيكنان را هم پرداخت كنيم.» طاهري همچنين دربــاره موضوع بليت فروشــي ليگ و اينكه چرا به باشــگاهها واگذار نشده است، گفت:«بهتر است در اين باره از ســازمان ليگ سوال كنيد.» او دربــاره اعضاي جديد هيــات مديره پرسپوليس هم گفت: «دو عضو جديد به جمع ما اضافه شــدهاند و ما در جلسه با رييس مجمع يعني وزير ورزش و جوانان صحبتهــاي خوبي را مطــرح كردهايم و از دوســتاني كه قبال در هيات مديره عضويت داشتند نيز تشكر كرديم. هدف ما موفقيت پرسپوليس است و اميدوارم در اين جهت حركت كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.