01‌روز‌زمان‌تا‌پرداخت‌بدهي‌6/1ميلياردي‌

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

هر چنــد علــي اكبر طاهــري در تازهتريــن مصاحبــهاش از همــه تقاضا كــرده براي تهيــه بدهي به دســتياران ژوزه كمــك كنند و حتي بــا نمايندگان مجلس هــم صحبتهايي داشــته اما از باشگاه پرســپوليس خبر ميرسد مديران اين باشــگاه توانســتهاند مقدار زيادي از اين پول را از طــرق كمكهاي هواداري و دريافــت پول از حاميــان مالی خود و رايزني با مســووالن سياسي آماده كنند. قرار است اين مبلغ تا اواسط هفته آينده به طور كامل تهيه شود و بالفاصله رسيد پرداخــت آنها را به فيفا ارســال كنند تا مراحل مربوط به اين قضيه را پشــت سر بگذارند. جالــب اينكه علي اكبر طاهري سرپرســت باشــگاه پرســپوليس ضمن تاكيــد به ايــن راي 400 هــزار دالري گفته باشــگاه پرسپوليس مهلت پرداخت اين پــول را نميداند و براي اطالع از اين مساله اســتعالم گرفتهاند كه هنوز جواب نگرفتهانــد. 11 روز قبل خبر صدور حكم دادگاه عالي ورزش در خصوص دستياران ژوزه رســانهاي شد(كه شــايد زودتر به باشگاه پرســپوليس ابالغ شده) و همان زمان گفته شــد باشگاه پرسپوليس براي پرداخت اين پول سه هفته زمان دارد كه اگر اينطور باشد باشگاه پرسپوليس فقط ده روز ديگر زمان دارد تا اين بدهي كالن را فراهــم كند. البتــه مبلغ اصلي بدهي به دســتياران ژوزه 430 هزار دالر است و اگر با دالر 3800 تومان حســاب كنيم اين بدهــي بالغ بر يك ميليــارد و 634 ميليون تومان ميشود مگر اينكه باشگاه پرسپوليس بتواند دالر دولتي فراهم كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.