تغييرات پنجشنبه پرسپوليس؛كمال، سيدجالل و احتماال مصلح

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

پيــش بيني ميشــود برانكو در بازي عصر پنجشنبه مقابل نفت تهران از كاپيتان تيمش استفاده كند چرا كه خود ســيدجالل هم نميخواهد بيش از اين دور از ميدان باشــد اما ســوال مهم اينجاست كه حسيني جاي كدام بازيكن بــه ميدان خواهد رفت؟ عرف فوتبال ميگويد شــجاع به خاطر آن اشــتباه حتي ميتواند نيمكت نشين شــود اما برانكو به اين بازيكن عالقه زيادي دارد و البته شجاع هم در بازي اول ستاره تيمش بوده است. از طرفي انصاري هم فوقالعاده آماده اســت اما شايد در نهايت برانكو مجبور شود به مدافعانش به صورت نوبتي بازي دهد و سيدجالل در نهايت جاي يكي از دو مدافع اصلي بازيهاي قبلي را خواهد گرفت. همچنين تغيير بعدي كه شايد در تركيب سرخها صورت گيرد حضور شــايان مصلح در دفاع چپ اســت. حســين ماهينــي مصدوميتي جزيی داشــت كه البته برطرف شد اما شايد برانكــو در بازي با نفت بــه كاپيتان دومش ميــدان دهــد و مصلح مثل بازي سوپرجام مقابل نفت در تركيب اصلي قرار گيرد. از طرفي تغييري كه انجامش قطعي به نظر ميرســد بازي كردن كمال كاميابينيا است چرا كه او آماده شده و ربيع خواه هم مصدوم است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.