حق با برانكو بود؛ پنالتي پرسپوليس گم شد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

در حالــي كه خبرنــگاران تبريزي در ســالن كنفرانس بعد از بازي تراكتورسازي مقابل پرسپوليس اعتقاد داشتند خطايي كه منجر به گل اول پرســپوليس شده درست نبوده و اصال هندي اتفــاق نيفتاده و البته گزارشگر تلويزيون تبريز هم اين تصميم را مشكوك اعالم كرد برانكو اعتقاد داشت آن صحنه اصال بايد پنالتي اعالم ميشده . آن روز كســي حرف برانكو را جدي نگرفت اما در كارشناســي داوري برنامه نود مشخص شد تشخيص ايوانكوويچ كامال درست بوده است. در كارشناسي داوري بازي پرسپوليس و تراكتورســازي كه توســط محمد فنايي انجام شد مشخص شــد داور بازي مرتكب اشتباهات زيادي شده است. البته به عقيده فنايــي. او معتقد بود در صحنهاي كه منجر به گل اول پرســپوليس شــد خطاي هند داخل محوطه جريمه رخ داده اســت و بايد يك پنالتي براي پرســپوليس اعالم ميشد نه ضربه آزاد. فنايــي همچنين معتقد بود صحنه مشــكوك به خطاي هند در داخل محوطه جريمه پرسپوليس كه توسط صادق محرمي انجام شــد خطا نبود. البته جالب بود كه در لحظهاي كه اين اتفاق افتاد هيچ كدام از بازيكنان تراكتورسازي اعتقادي به هند نداشتند. فنايي آخرين صحنه مشكوك بازي(تكل انصاري روي پاي شريفي) را هم ابتدا يــك پنالتي براي تراكتور تشــخيص داد اما لحظاتي بعد اعالم كرد خطا پشــت محوطه جريمه رخ داده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.