تساوي اميدهاي پرسپوليس

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

تيم فوتبال اميد پرســپوليس عصر روز دوشــنبه در زمين پادگان جــي مقابل تيم نيروي زميني با نتيجــه يك بريك متوقف شــد. مربي تيم اميد پرسپوليس از كيفيت زميــن چمن نيــروي زمينــي گاليهاش را اعالم كــرد حتي گفــت گل حريف هم به خاطر كيفيــت بد چمن ميزبان به دســت آمــد. در اين بازي مهــدي عبدي براي تيم اميــد پرســپوليس گل زد. همچنين از بين 6 بازيكني كه در تمرينات تيم بزرگســاالن حضور دارند درويش وند، حسيني، عباسيان و بهاروند در تركيب اصلي حضور داشتند و اســدي و حسين پور در نيمه دوم به ميدان رفتند. تيم اميد پرســپوليس با اين تساوي يازده امتيازي شد و در رده پنجم قرار گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.