كاشاني در سي سي يو

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

حبيب كاشــاني مدير عامل اسبق باشگاه پرســپوليس بعد از انجام مالقــات مردمي در منطقه ۲1 شــهرداري تهران، با عالئم عارضه قلبي به يكي از بيمارســتانهاي تهران مراجعه كــرد و مورد ويزيت متخصصــان قرار گرفت و با تشــخيص عارضه شديد قلبي در بيمارستان بستري شــد. ظاهرا قبال كاشاني آنژيو شده اما وي نياز به عمل جراحي قلب باز دارد. كاشانی به خاطــر محدوديــت در مالقــات به بخش سي ســي يو منتقل شــده تا در اولين فرصت جراحي شــود. البتــه چند روز قبــل و بعد از جلسه پيشكسوتان پرسپوليس در شركت كهن پيشكسوتان، عدهاي از پرسپوليسيهاي قديمي به عيادت كاشاني در بيمارستان ايرانمهر رفتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.