مربي مترجمكنارربروف

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

ربــروف دربــاره تجربــه كاري در عربستان به رســانههاي كشورش گفت: «رييس باشــگاه االهلي عاشــق فوتبال است. من ميتوانم بازيكناني را به باشگاه پيشنهاد كنم ولي حرف آخر را او ميزند. البته بازيكنان زيادي نيســتند كه عالقه دارند در عربستان بازي كنند.»وي افزود: «مــن پيش از اين در روســيه، تركيه و انگلستان كار كردهام و ميتوانم خودم را با شــرايط جديد هماهنگ كنم. در حال حاضر با زبان انگليســي صحبت ميكنم ولي بــه زودي «بدر القــدوري» بازيكن سابق مراكش كه به زبان روسي و عربي مسلط اســت بهعنوان مربي و مترجم به كادر فني اضافه خواهد شد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.