غيبت چند روزه تركاشوند

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

در روزهايي كه مشــكالت مالي سنگين و خطر محروميت چند سويه پرسپوليس را احاطه كرده محمدعلي تركاشــوند معــاون اقتصادي، مدير آســيايي و مســوول نقــل و انتقاالت اين باشــگاه چند روزي اســت در محــل كارش در اين باشــگاه حاضر نميشود. ظاهرا تركاشوند از سهشــنبه هفته قبل در اين باشگاه ديده نشده است. گويا او به دليل بيماري يكي از نزديكانش راهي ســفر شــده و قرار اســت تا روز شنبه به محل كارش در پرسپوليس باز گردد. البته مدت هاســت اين شايعه در خصوص تركاشوند مطرح است كه او در دوبي اقامت دارد و به همين خاطر مدام بين تهران و دوبي در رفت و آمد است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.