16 ميليارد براي رضايتنامه دسوزا

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

بــه نقــل از روزنامــه «النــادي» عربســتان، باشــگاه االهلي براي اينكه بتواند مجوز بازی لئوناردو دسوزا، مهاجم برزيلي خود را از باشگاه پارتيزان بگيرد، مبلغ 4 ميليون يورو(تقريبا 16 ميليارد تومان) پرداخت كرد. اين مهاجم برزيلي با قراردادي دو ساله به االهلي عربستان ملحق شــد و تيم ســعودي براي جذب اين بازيكن نزديك به 1۲ ميليارد تومان هزينه كرده اســت. با ايــن خبر، ديگر مهاجم برزيلي مشــكلي براي حضور در بازي مقابل نماينده كشورمان ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.