كمكها به 382 ميليون رسيد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

باشــگاه پرســپوليس رقــم جديــد كمكهاي مردمي هواداران اين تيم را اعالم كرد و بر اين اســاس تا تاريخ 16 مردادماه مبلغ 3 ميليارد و 3۲8 ميليون و 89 هزار و 8۵۲ ريال به حساب اين باشگاه واريز شده اســت. به نظر ميرســد ميزان كمكهاي هواداري نسبت به روزهاي اول شروع طرح جديد كاهــش يافته اســت. روزانه مبلغي حدود 0۲ ميليون تومــان از اين طريق به باشگاه كمك ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.