االتفاق اولين حريف االهلي

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

فصل جديد ليگ دسته اول فوتبال عربستان پنجشنبه شــب آغاز خواهد شــد و االهلي حريف پرســپوليس در ليگ قهرمانان آســيا جمعه شب اولين بازی خود را انجــام ميدهد. االهلي از ساعت ۵۲:۲۲دقيقه جمعه ميهمان االتفاق تيم ســابق برانكوســت و كادر فني پرســپوليس حتما ايــن بازي را تماشا خواهد كرد. االهلي قبل از بازي با پرسپوليس يك مسابقه ديگر هم در ليگ عربستان انجام ميدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.