تلخ و شیرین

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران - وصال روحاني ‪Vesal Rohani‬

یک ماه و اندی پس از انتخابات فدراسیون ژیمناستیک و به قدرت رسیدن زهرا اینچهدرگاهی در این فدراسیون وی در حال باال و پایین كردن گزینههای هدایت بخشهای مختلف این نهاد و تدوین مجدد كمیتهها و زیرمجموعههای فدراسیون است. البته او تصمیمهایی گرفته و انتصابهایی را انجام داده است و بر اثر آن كارهای اولیه در چند كمیته فدراسیون آغاز شده است. بر اساس آرای اینچهدرگاهی و مشــاوران وی محسن سلیمانی كه رییس هیات ژیمناستیک استان مركزی اســت عهدهدار پست سرپرستی دبیری فدراسیون شــده و منیژه پازوكیان نیز كفیل نایب رییس بانوان فدراسیون شــده و هر دو از افرادی هستند كه با ژیمناستیک عجین بودهاند.

اهلیت الزم

سه انتصاب دیگر درگاهی نیز پای افرادی را به ســمتهای اجرایی فدراسیون جدید باز کرده است که اهلیت الزم را دارند. یکی از آنها نادر مدنی اســت که فاصله کمی تا 60 ساله شدن دارد و سالها رییس هیات ژیمناستیک اســتان آذربایجان غربی بوده و اینک ریاست کمیته ژیمناســتیک هنری فدراسیون را هم عهدهدار شــده و چند روزی است که رتق و فتق امور این کمیته را در دست گرفته است.

او حتــی بیــش از 20 ســال پیش که ســادات رضایی بر فدراســیون ژیمناستیک حکم میراند، عضویت کمیته فنی فدراسیون را داشــت. دیگر مقام منتخب اینچهدرگاهی، حسین معماریان است که حائز پست ریاست هیات ژیمناستیک استان خراسان رضوی بوده و حاال بر اســاس حکم جدید با حفظ سمت رییس کمیته ایروبیک فدراسیون هم میشود، از پیشــینه طوالنی و تخصص وی همین بس که او پیش از ارتقا به ریاســت ژیمناســتیک خراسان رضوی سالها هم دبیر این نهاد بود و پس از وی و مدنــی، باید نام نادر نکویی را هم آورد که دبیر هیات ژیمناســتیک اصفهان بوده و هســت و اینک با حفظ سمت هدایت کمیته آکروبات (آکروژیم) فدراســیون را هم در دست گرفته است.

الزام برخاسته از کمبود بودجه

اینچهدرگاهی امیدوار است با استفاده از ایــن نفرات کارکشــته و ضمیمه کردن بخشی از نیروی جوان ژیمناستیک کشور به نهادهای مذکور فضای این ورزش را صاحب شاخصههایی کند که برای پیشرفت بیشتر این ورزش به آن نیاز اســت امــا اگر اینها نکات شیرین ماجرا اســت، برخی تلخیها هم در اولین ماه از نخستین مرتبه ریاست یک زن بر فدراســیون یکــی از ورزشهای المپیکی کشورمان حاصل آمده است.

ایــن تلخــی زمانــی رقم خــورد که درگاهی وادار شــد برای کاستن از مخارج جاری فدراســیون قراردادهای موقتی 16 عضو و افراد زیر مجموعه فدراســیون را که به اتمام رسیده بود، تمدید نکند و این البته به هوای قطع همکاری دایمی فدراسیون با این افراد نیست اما هر زمان که به همکاری و مشــارکت تازه آنها نیاز باشد قراردادهای به طول مدت همکاری بین دوطرف منعقد خواهد شــد و حتی وقتی فدراسیون هفته پیش در یک جلســه تعاملــی از مربیان از بیــش از 20 تن از اهالــی این ورزش برای بهبود امور نظرخواهی کرد، حسن میرقائمی را هم فراخواند و این در حالی است که وی از جمله افراد «قطع قرارداد شده» است.

درگاهی معتقد اســت چون بســیاری از فعالیتها در بخشها و مقاطعی از ســال تعطیل و متوقف اســت، دلیلی ندارد که بر طبق قراردادهای منعقده در سابق به بعضی افراد حقوقهای دایمی داده شود بخصوص که پول فدراسیون کم و دستهای این نهاد بسته است.

بــا ایــن حال بعضــی از افــرادی که قراردادهایشــان فســخ شــده، این قضیه را برنتافتــه و بــه ایــن رونــد اعتــراض و از اینچهدرگاهــی انتقــاد کردهانــد و عمدهترینشــان محمد آذری سرمربی تیم ملی بزرگســاالن و اســماعیل خرســندل بودهانــد و از محمدرضــا کاظمــی نیــز حرفهایــی در رد عملکــرد فوق شــنیده شده اســت. این در حالی است که نامهای جمیله سروری، اســماعیل آقایی، رحمان گلزار، علی نصیری و همچنین شهرآشوب، اصغری، رضایی و فتحی نیز در میان افرادی مشاهده میشــود که قراردادهایشان فسخ شده است و بهتر بگوییم با توجه به رسیدن زمان انقضایشان، تمدید نشده است.

زیر ذرهبین

درگاهــی معتقد اســت روســای قبلی فدراســیون هم مایل به قطع این قراردادها و ریزش نیروها بودهاند و شاید در رودربایستی و یا هر فرآیند دیگری گرفتار شــده و از این کار بازمانده بودند.

از قضــا در دوره رییــس قبلــی (جعفر درویشزاده) و سرپرســت یک سال گذشته فدراســیون (محمدشــروین اســبقیان) نیز تعدیلهایی از همین دســت اعمال شــد اما ابعــاد آنها بســیار کمتر از ابعــاد کاری بوده که اینچهدرگاهی انجام داده اســت. با توجه بــه اینکه وی یکی از معدود زنانی اســت که طی 80 و اندی ســال فعالیت فدراسیونهای مختلف ورزش در ایران به قدرت رســیدهاند، حــرکات و گزینشهــای وی مــورد توجهی بیش از معمول و زیــر ذربهبین قرار دارد اما درگاهی معتقد است کار او اصولی بوده است و وی دســت به اقدامی زده اســت که حرف دل خیلیها بوده و فقط شــهامت اجرای آن را نداشتند.

تغییر ساختار فنی

با چنیــن مقدماتی حرکت فدراســیون درگاهــی (که از 16 تیر به قدرت رســید) به ســوی آیندهای روشنتر آغاز شده است. او به عنوان فردی از خانواده ژیمناســتیک و کسی که ســالها در فدراســیون حائز سمت بوده (منجمله پست نایب رییس بانوان) از دردهای این ورزش آگاه و نسبت به مشکالت و نیازها دیدگاهی دارد و راهحلهای الزم را در ذهنش ردیف کرده است.

وی میگویــد: «مــا باید ســاختار فنی فدراســیون را تغییر دهیم و آن را عملیتر و همسو با خواســتههای فدراسیون بینالمللی ژیمناســتیک کنیــم. بحثهــای اداری ما و کاستن از نیروها اینک پایان یافته و روال کار ما مشخص شــده و الگوهای مناسب خارجی پیشروی ما قرار دارند تا برای توســعه فنی این ورزش هــم از انگارههای آنان اســتفاده کنیم. سیستم ما یک سیستم قدیمی بود و ما کوشیدهایم آن را از نو تعریف کنیم.

در این ارتباط هم به چارت پیشــنهادی فدراسیون بینالمللی بذل توجه کردهایم و هم به امر بومیسازی و تدوین ساختاری که برای ما بیگانه نباشــد، بها دادهایم. اگر این ساختار استوار شــود، دیگر نیازی نیست که در زمان تغییر رییس فدراسیون، همه چیز از نو تعریف شود و یکسری انگارهها و باورهای تازه به کار گرفته شــود. به واقع «سیســتم» می ماند تا روســای جدید فقط به روزسازیهای الزم را روی آن انجام بدهند.

اهمیتهای بخش بینالملل

بــا نوید فــوق میتوان بــه حاصل کار درگاهی در ادامه سال 1396 با دقت بیشتری نگریست بخصوص که وی باید به زودی وارد بحثهای برون مرزی و شــرکت نمایندگان ایران در مسابقات و گردهماییهای بینالمللی نیز بشــود و هویت بینالمللی ژیمناستیک را بیش از پیش تقویت کند.

هویتــی که با مدالهای آســیایی امثال سعید کیمیا و هادی خنارینژاد طی دو سال اخیر پررنگتر و غرورآفرین شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.