دیدار با هندوستان در گام اول

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ایران ورزشي- رقابتهاي بسکتبال کاپ آسیا روز گذشته آغاز شد.

رقابتهایي کــه این بار بــه میزباني لبنان برگزار ميشود و 16 تیم برتر قاره کهن در بیروت به مصاف یکدیگر رفتهاند. تیم ایران هم که دیروز را اســتراحت کرد، امروز در اولین مسابقهاش به مصاف هند ميرود.

این دیدار ساعت 17:30 به وقت ایران برگزار ميشــود تا شاگردان مهران حاتمي، حریف نسبتا ســادهاي را در اولین گام خود پیش رو داشــته باشــند و براي رویارویي با حریفــان جدي خود آمادهتر شــوند و بازیکناني مثل حدادي و اوشین که در دیدارهاي تدارکاتي حضور نداشتند بتوانند به شرایط مسابقه نزدیکتر شوند. بازي با قدرتهاي گذشته غرب آسیا بسکتبال ملي نه تنها در ایران بلکه در مجموع در غرب آسیا نزول چشمگیري داشته.

از ایــران و لبنــان گرفته تــا اردن و حتي ســوریهاي که همگروه ما در کاپ آســیا هستند، شــرایطي به مراتب بدتر و ضعیفتر از گذشــته دارند. با این حال اردن همیشــه گربه ســیاه تیم ایران خواهد مانــد و باید با حداکثر توان برابرش به میدان رفت. بسکتبالیســتهاي ایران البته در دومین مسابقه شــان به مصاف سوریه ميروند و سپس با اردن دیدار خواهند کرد.

توجه فیبا به حضور ایران

فدراسیون جهاني بسکتبال در گزارشي به حضور تیمها و ستارههایشــان در لبنان اشاره کرده و درباره تیم ملي کشورمان و البته حضور حامد حدادي در این مسابقات هم صحبت کرده است.

فیبا در گزارش خود نوشــته کــه ایران با قدرت در کاپآســیا حاضر شده تا دوباره قدرت واقعياش را نشــان دهد و به بام قاره باز گــردد. همچنین در این گزارش نوشته شده که حامد حدادي ستاره بسکتبال ایــران در لبنان حضور دارد تا قدرت بســکتبال ایران را نشــان دهد. فیبا اشارهاي داشــته به اینکه حدادي ابتدا تصمیم نداشته در کاپ آسیا شرکت کند اما حاال با تمام توان به لبنان ســفر کرده است. همچنین روز دوشنبه و پس از عکاسي از تیم ایران، فیبا عکس تیم ایران را روي سایت خود گذاشت و اینستاگرامش هم با انتشار عکسي از حامد حدادي به حضور این بازیکن در لبنان و کاپ آسیا پرداخت. حدادي بدون شک یکي از سرشناسترین بازیکنان حاضر در این مسابقات است که توجهات بسیاري را به سمت خودش جلب کرده و ميکند. توجهي که قطعا به سود تیم ایران و در شرایط رواني حریفان هم تاثیر گذار خواهد بود.

قضاوت داوران ایراني در اولین روز کاپآسیا

رقابتهاي بسکتبال کاپ آسیا از روز گذشته بــا چهار بازي آغاز شــد کــه دو داور بینالمللي ایران در تیم داوري دو مســابقه حضور داشــتند.

محمد دوســت سرداور مســابقه چین تایپه و هنگکنــگ بود و محمدرضــا صالحیان در تیم داوري مسابقه نیوزیلند و قزاقستان حضور داشت.

سه بازي در پنج روز

تیم ایران پس از اینکه عصر امروز به مصاف هند میرود، ساعت 22:30 جمعه به مصاف سوریه ميرود و در ســومین دیدارش هم روز یکشنبه با اردن دیدار میکند.

ایــن دیــدار راس ســاعت 20 به وقــت تهران برگزار ميشــود. حامد حدادي، اوشــین ساهاکیان، ارســالن کاظمي، فرید اصالني، محمد جمشــیدي، بهنام یخچالي، ســجاد مشایخي، روزبه ارغوان، وحید دلیرزهــان، نوید نیکتــاش، نوید رضایيفــر و میثم میرزایــي 12 بازیکن تیــم ملي هســتند که وحید دلیرزهان به دلیل مســاله سربازي و مشکالت خروج، با تاخیر و پیش از بازي اول به تیم اضافه ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.