خطر ابطال براي بلیتها

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

یک ماهي تا آغاز بازيهاي داخل سالن آسیا مانده که سرپرست کاروان اعزامي ایران به بازيها نشست خبري ميگــذارد و از روند کارهایي که برای اعزام کاروان ایران انجام شده، ميگوید. او معتقد است که مشکالت مالي باعث شــده تا چیزي که مد نظرشان بوده، انجام نشــود. اصغر رحیمــي ابتدا از شــرایط کلي کاروان ميگوید و تعداد نفراتــي کــه در ترکیب تیــم اعزامي قرار گرفتهانــد: «کاروان ایران با 214 ورزشکار شامل 841ورزشکار مرد و 66 ورزشــکار زن در این رقابتها شرکت ميکند؛ شــطرنج، فوتســال، تنیس، مويتاي، ســامبو، کوراش، جوجیتسو، بولینــگ، دوچرخهســواري، شــنا، دوومیداني، وزنهبرداري، بسکتبال سه نفره، تکواندو، کیک بوکسینگ، بیلیارد، سوارکاري و کشتي، رشتههایي هستند کــه در آنهــا نماینده اعزامــي داریم. ورزشــکاران و همراهان آنها در قالب 11 گروه عازم ترکمنســتان ميشوند و بــا همین تعداد گروه هم به کشــور برميگردند.»

او بــار دیگر به نحوه ســفر اعضاي کاروان ایران اشــاره ميکند و ميگوید: «به خاطر مشکالتي که در چگونگي اعزام به ترکمنســتان از طریــق هوایي وجود دارد، بر آن هســتیم تا ورزشکارانمان با اتوبوس راهي مشهد شــوند، از آنجا به صورت هوایي به مــرز باجگیران منتقل شده و ســپس توسط ســتاد برگزاري بازيها به عشقآباد بروند.»

سرپرســت کاروان ایــران در بخش دیگري از صحبتهایش وقتي با ســوالي با این محور که موافقت رییسجمهوری ترکمنســتان براي اختصاص پــرواز به کاروان ایران به کجا ميرســد؟ ميگوید: «بر اســاس موافقت اولیه صورت گرفته، جدول زمانبندي اعــزام تیمهاي خود را در اختیار برگزارکننــدگان بازيها قرار دادیم، آنها هم تماسهایي با ما داشــتند اما احساسمان بر این است که قصد دارند براي سفر هوایي مجموعه کاروان ایران در قالب یک پرواز برنامهریزي داشته باشند که خیلي مورد نظر ما نیســت؛ به همین دلیــل همزمان با پیگیــري این موضوع، برنامههــاي خــود براي اعــزام زمیني ـ هوایي کاروان را انجام ميدهیم.» بعد از توضیحات کلي که درباره ترکیب کاروان و سفر اعضا داده ميشود، بحث مشکالت مالي وســط ميآیــد: «این یــک اتفاق بيسابقه است. ما به لحاظ محدودیتهاي مالي به جایي رسیدهایم که قطعا کاروان کشورمان لطمه ميخورد. در مرحلهاي به ســر ميبریم که نیازمند بودجه هستیم. باید معادل ریالي داشته باشیم تا بتوانیم ارز بگیریــم؛ حتــي نیازمند یکســري تجهیزات هستیم که باید خریداري شود. ما بر اســاس پیشفاکتوري که از شرکت هواپیمایــي، بابت خرید بلیــت برایمان ارسال شــده، باید 200 میلیون پرداخت کنیــم. تمــام اعزامهاي ما شــهریورماه انجام ميشــود که فصل مســافرتها در آن زمــان خیلي زیاد اســت و قطعا اگر پول الزم بــراي خرید بلیتها را به موقع پرداخــت نکنیم، تمــام خریدهاي بلیت ما را باطل اعــالم ميکنند. عالوه بر این تا بــه امروز بخش زیــادي از هزینههاي الزم را بــه کمیتــه برگزاري مســابقات ندادهایم؛ همه این مســائل، مشکالت و دغدغههاي زیادي را برایمان ایجاد کرده که باید مورد توجه قرار بگیرد.» رحیمي با عبــور از ایــن بحث که اتفاقــا تاکید زیادي روي آن دارد، به بحث همیشــگي ميرســد؛ شــانس ایران در کسب مدال: «پیشبیني اولیه ســتاد اعزام بازيهاي داخل ســالن از مدالآوري ورزشــکاران در این رویداد بر اساس پیشبیني انجام شده توسط مســووالن فدراسیونها بوده اســت. البته تا شــهریورماه در رابطه با وضعیــت کلــي کاروان و نفــرات نهایي تیمها بــه جمعبندي نهایي ميرســیم؛ آن زمــان پیشبیني دقیق ما در رابطه با مدالآوري انجام ميشــود. این را باید در نظر بگیریم که نتایج دوره پیش ایران در این بازيها خیلي درخشان نبود؛ بنابراین بایــد چگونگي عملکردمان در حد همین بازيها در نظر گرفته شــود؛ ضمن اینکه ترکمنســتان بهعنوان میزبان ميخواهد حضور درخشــان داشته باشد و به همین دلیل یکســري رشــتهها را به فهرست بازيها اضافه کرده اســت.» رییس مرکز نظارت بر تیمهاي ملي به موضوع حضور کشــورهایي از اقیانوســیه در بازيهاي داخل سالن آســیا که براي نخستین بار اتفاق ميافتد، اشاره ميکند: «شاید این کشــورها با کاروان بزرگ به عشــقآباد نیایند اما قطعا حضور آنها کیفي است.»

او انتقادش به شوراي المپیک آسیا را ادامــه ميدهد و ميگوید: «شــوراي المپیک آسیا اقتدار قبل را ندارد و نقش خود را بهعنوان متولي خیلي خوب ایفا نميکند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.