همه با تركيب خوب و تيم اصلي آمده اند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تیم ایران عصر امروز اولین دیدارش را در كاپ آســیا برگزار ميكند. آن هم در شــرایطي كه تمام نگاهها به حامد حدادي اســت. بازیكني كــه چند روز مانده به اعزام تیــم، تصمیم به حضور در این رقابتهــا گرفت و به تیم اضافه شــد. تصمیمي كه دلگرمي خوبي براي هم تیميهایش شد و همگي با بیشترین روحیه راهي رقابتها شدند. او حاال در آستانه آغاز این رقابتها، درباره شرایط تیم و این تورنمنت صحبت ميكند. شرایط تیم چطور است؟

خدا را شــکر همه چیز خوب اســت. بازیکنان دو سه ماه است که در اردو هستند و به خوبي تمرین کردهاند و با قدرت هم کار را ادامه ميدهند. من به دلیل مصدومیت و درد و اوشین به دلیل کارهاي شخصي که داشت دیرتر به تیم اضافه شــدیم امــا تمرینهاي خوبي داشتهایم و آمادهایم. از نظر هماهنگي فنــي نیز قطعا بعــد از یکي دو مســابقه به هماهنگي کامل با تیم ميرسیم. بچهها حاال هم مثل گذشته تشنه برد هستند.

با این حال با حضور شــما در تیم شــرایط فني و رواني قطعا بهتر شــده است.

من ابتدا با فدراسیون و آقاي مشحون صحبت کردم که تابســتان امسال استراحت کنم اما با بچهها کــه صحبت کردم تصمیم گرفتم بــه لبنان بیایم و کمــک کوچکي به تیم بکنم. تالشــم این است در بازيهایي که الزم است به تیم کمک کنم. به هر حال بدنم آماده نیســت و براي رسیدن به شرایط بازي هنوز کار دارد.

تیمهاي دیگر هــم با قدرت به این رقابتها آمدهاند؟

اول فکر ميکردم حریفان با تیم دوم خود به لبنان ميآیند اما وقتي به اینجا آمدم، دیدم که نه، اکثرا با ترکیب اصلي به مسابقات آمدهاند. حتــي چین هم با اســتخوانبندي اصلي خود در مســابقات شرکت کرده است. البته من اســترالیا، نیوزیلند و کره جنوبي را ندیدهام اما قطعا با ترکیب خوبي به رقابتها آمدهاند.

پیــش از رقابتها بچههــا اصرار داشتند تا برگردي و در این رقابتها هم بهترین بازیكن شوي. این دوره هم این كاپ به تو ميرسد؟

بچههــا به مــن لطف دارنــد و این حرفهــا را ميزنند اما من بــه قهرماني فکر ميکنم نه چیز دیگر. کســب مقام قهرماني یک شــیریني و حــس دیگــري دارد. من هیچوقت به ارزشمندترین بازیکن شدن فکر نکردهام و این لطف بازیکنان به من است که خب بیشتر به من پاس ميدهند. من همیشه تالشم موفقیت تیم بوده و سعي کردهام پاسخ اعتماد مليپوشان را بدهم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.