ايران به اين بزرگي پيست چوبي ندارد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

سالهاســت که حرف از نداشــتن پیست چوبي اســت و مشکالتي که این موضوع براي رکابزنــان ایجاد کرده اما با وجود همه نقدهایي که مطرح شــده، در این سالها اتفاق خاصي نیفتاده و همین باعث شــده تا بار دیگر صداي حســین عســگري در بیایــد. ســرمربي تیمملي دوچرخه ســواري نیمه اســتقامت ایران با اشــاره به مشــکلي که رکابزنان ایران براي آماده شــدن با آن روبهرو هستند، ميگویــد: «مشــکل بزرگي کــه داریم نداشتن پیست چوبي در ایران است. تمام مسووالن هم ميدانند که کشور ایران با این همه بزرگي یک پیست چوبي ندارد.»

او ادامــه ميدهــد: «رکابزنان براي هماهنگ شــدن در پیست چوبي حداقل بایــد دو هفته در آن تمریــن کنند. در حال حاضر هم شــرایط مالي فدراسیون به گونهاي نیســت که به خارج از کشور برویم امــا برنامه داریم که براي قهرماني آسیا دو هفته به مالزي برویم و از پیست چوبي آنجا استفاده کنیم.»

عســگري در مورد برگزار نشــدن رقابــت دو مــاده المپیکي مدیســون و چهار کیلومتر تعقیبي تیمي در مسابقات قهرمانــي ایران نیــز توضیــح کوتاهي ميدهد: «خیلي از ورزشکاران و استانها به دلیل نداشــتن تجهیــزات و دوچرخه پیســت در این مسابقات شرکت نکردند. زیاد برایشــان جالب نبود که بخواهند در مسابقات شرکت کنند اما از بقیه رکابزنان بــر فرض مثــال طوقه قــرض کنند. در مدیسون هم حداقل باید 7-8 تیم باشد تا رقابتش برگزار شود، به همین دلیل در قهرماني کشور برگزار نشد. البته سرمایه گذاري بر روي این ماده انجام ميشود و در کاپ ژاپن هم رکابزنان ما خیلي خوب رکاب زدند و نتیجــه خوبي هم گرفتیم. اگر رکابزنــان ما در یکي دو کاپ جهاني هم شــرکت کنند دیگر ترسي از استرالیا و نیوزیلند ندارند. حتي اگر این تیمها در بازيهاي آسیایي هم حضور داشته باشند دیگر رکابزنان ما استرسي بابت این تیمها نخواهند داشــت.» او از حضور ایران تنها در یــک ماده نیمه اســتقامت بازيهاي داخل سالن خبر ميدهد و ميگوید: «در بخــش نیمه اســتقامت بازيهاي داخل سالن آســیا تنها در ماده اومنیوم شرکت ميکنیــم. مدال گرفتن در اومنیوم چون از چند ماده تشکیل شده، سخت است و اینطور نیست که از االن مدال ما تضمین شــده باشــد. ما داریم بر روي این رشته کار ميکنیم. حتي براي بازيهاي داخل سالن آسیا از رکابزن جواني چون محمد گنجخانلو اســتفاده ميکنیــم و رکابزن باتجربــهاي چون محمــد رجبلو را براي حضور در قهرماني آسیا مدنظر داریم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.